Juraj Kačur

Odborné zameranie

číslicové spracovanie signálov -najmä reči, rozpoznávanie reči a emócií v nej, analýza eye- tracking signálov, strojové učenie , neurónové siete, spracovanie prirodzeného jazyka

Projekty

HBB-Next – Next-Generation Hybrid Broadcast Broadband, Small or medium-scale focused research project (STREP) proposal ICT Call 7, FP7-ICT-2011-7 – 287848, (FEI No: 5828) (2011-2014)

IMUROSA – Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodal Interface and Network Applications (Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií), VEGA 1/0708/13, (FEI No: 1494/115722)(2013-2015)

MUFLON – Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)) APVV-0258-12, (FEI No: AK17)(2013-2016)

Network Applications (Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií), VEGA 1/0708/13, (FEI No: 1494/115722)(2013-2015)

International center of excellence for research on intelligent and secure information and communications technologies and systems, ITMS 26240120039ASFEU (2014-2015)

Algorithms and Methods of Multimedia Signal Processing for Human Machine Interface, VEGA 1/0718/09, (2009-2011)

Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí, VEGA 1/0440/19, (2019-2021)

MLbiomedia – pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov, VEGA 1/0867/17 ( 2017 – 2020)

Predmety

  • Metódy rozhodovania a klasifikácie
  • Číslicové spracovanie reči
  • Analógovo číslicové spracovanie signálov II
  • Rozhranie človek stroj

Skončení študenti

Diplomanti: 30

Bakalári: 30

Publikácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           KAČUR, Juraj – ROZINAJ, Gregor. Practical Issues of Building Robust HMM Models Using HTK and SPHINX Systems. In Speech Recognition. Technologies and Applications. Vienna : InTech, 2008, s.171-193. ISBN 978-953-7619-29-9.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           ROZINAJ, Gregor – RYBÁROVÁ, Renáta – KAČUR, Juraj – MINÁRIK, Ivan. Multimedia processing [elektronický zdroj /]. 1. ed. Bratislava : Slovak Univerzity of Technology, 2015. CD-ROM, 114 s. ISBN 978-80-227-4519-2.

ACB02           RYBÁROVÁ, Renáta – ROZINAJ, Gregor – KAČUR, Juraj – TRÚCHLY, Peter – LÁBAJ, Ondrej – LONDÁK, Juraj – SCHUMANN, Sebastian. Multimedia services and applications [elektronický zdroj /]. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2015. CD-ROM, 112 s. ISBN 978-80-227-4520-8.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           KAČUR, Juraj – ROZINAJ, Gregor. Building Accurate and Robust HMM Models for Practical ASR Systems. In Telecommunication Systems. Vol. 52, No. 3 (2013), s.1683-1696. ISSN 1018-4864 (2013: 1.163 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.319 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS.

ADC02           KAČUR, Juraj – POLEC, Jaroslav – SMOLEJOVÁ, Eva – HERETIK, Anton. An analysis of eye-tracking features and modelling methods for free-viewed standard stimulus: Application for schizophrenia detection. In IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. Vol. 24, No. 11 (2020), s. 3055-3065. ISSN 2168-2194 (2020: 5.772 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.293 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: IEEE: 9115864 ; CC: 000587913300003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85095799843 ; DOI: 10.1109/JBHI.2020.3002097.

ADC03           KAČUR, Juraj – PUTERKA, Boris – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. On the speech properties and feature extraction methods in speech emotion recognition. In Sensors. Vol. 21, iss. 5 (2021), Art. no. 1888 [27] s. ISSN 1424-8220 (2020: 3.576 – IF, Q1 – JCR Best Q, 0.636 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85102031118 ; WOS: 000628669900001 ; CC: 000628669900001 ; DOI: 10.3390/s21051888.

ADC04           MARMOL, F. G. – ROZINAJ, Gregor – SCHUMANN, Sebastian – LABAJ, Ondrej – KAČUR, Juraj. Smart AppStore: expanding the frontiers of smartphone ecosystems. In Computer. Vol. 47, No. 6 (2014), s. 42-47. ISSN 0018-9162 (2014: 1.443 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.542 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS.

ADC05           NERUŠIL, Boris – POLEC, Jaroslav – ŠKUNDA, Juraj – KAČUR, Juraj. Eye tracking based dyslexia detection using a holistic approach. In Scientific Reports. Vol. 11, Iss. 1 (2021), Art. no. 15687 [10] s. ISSN 2045-2322 (2020: 4.380 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.240 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1038/s41598-021-95275-1 ; WOS: 000684191400012 ; CC: 000684191400012 ; SCOPUS: 2-s2.0-85111960688.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           CHUDÝ, Vladimír – KAČUR, Juraj. Speaker Identification in Real Conditions Using Topological Invariants. In International Journal of Research and Reviews in Computer Science. Vol 3, Iss. 2 (2012), s.1514-1520. ISSN 2079-2557.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            KAČUR, Juraj – ROZINAJ, Gregor – HERRERA-GARCIA, Sergio. Speech Signal Detection in a Noisy Environment Using Neural Networks and Cepstral Matrices. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 55, No. 5-6 (2004), s.s. 131-137. ISSN 1335-3632 (2004).

ADF02            KAČUR, Juraj – ROZINAJ, Gregor. Word Boundary Detection in Stationary Noises Using Cepstral Matrices. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 54, No. 3-4 (2003), s.69-77. ISSN 1335-3632 (2003).

ADF03            KAČUR, Juraj – VOJTKO, Juraj. Various Aspects of HMM Model Training Using the SphinxTrain Procedure. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. Roč. 13, mimoriadne č (2007), s.172-174. ISSN 1335-2547.

ADF04            MALÁ, Tatiana – KAČUR, Juraj. Moderné postupy kompresie audio signálov – algoritmus Ogg Vorbis. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.129-132. ISSN 1335-2547.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          CSÓKA, Filip – POLEC, Jaroslav – CSÓKA, Tibor – KAČUR, Juraj. Recognition of sign language from high resolution images using adaptive feature extraction and classification. In International Journal of Electronics and Telecommunications. Vol. 65, No. 2 (2019), s. 303-308. ISSN 0867-6747 (2019: 0.187 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000471797900020 ; SCOPUS: 2-s2.0-85067252874.

ADM02          KAČUR, Juraj – CHUDÝ, Vladimír. Topological invariants as speech features for automatic speech recognition. In International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering. Vol. 7, No. 4 (2014), p. 235-244. ISSN 1748-0701 (2014: 0.188 – SJR, Q3 – SJR Best Q).

ADM03          VOJTKO, Juraj – KAČUR, Juraj – ROZINAJ, Gregor – KÖRÖSI, Ján. Accoustic Model Training for Speech Recognition over Mobile Networks. In International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering. Vol.6, No. 2 (2013), s.65-74. ISSN 1748-0701 (ON-LINE) (2013: 0.142 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   KAČUR, Juraj. Automatické rozpoznávanie reči. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015. 129 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=53380>.

DAI02   KAČUR, Juraj. Detekcia reči v zašumenom prostredí : č. ved. odb. 26-27-9. Dát. obhaj. 7.09.2005. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998. 130 s.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

ABCKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách1
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch5
ADEVedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch1
ADFVedecké práce v ostatných domácich časopisoch4
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS3
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách39
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách39
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií1
BCISkriptá a učebné texty2
BDFOdborné práce v ostatných domácich časopisoch1
DAIDizertačné a habilitačné práce2
Súčet 100