História ústavu

História pred rokom 1989

Začiatky vývoja komunikačných technológií

V roku 1951 bola vytvorená samostatná Elektrotechnická fakulta a začinajú postupne vznikať jednotlivé katedry. Takto v roku 1952 bola ustanovená aj Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky pod vedením Aleša Blahu. V roku 1958 sa vedúcim katedry stal Ján Chmúrny. Postupne dochádzalo k výraznejšej profilácii katedry na oblasť vysokofrekvenčnej techniky a oznamovacej techniky, čo v roku 1964 viedlo k rozdeleniu katedry. Vznikli Katedra oznamovacej elektrotechniky a Katedra vysokofrekvenčnej elektrotechniky. Vedúcim Katedry oznamovacej elektrotechniky sa stáva Teodor Petrík.

V uvedenom období sa v teoretickej oblasti na katedre venovala pozornosť predovšetkým analýze a syntéze elektrických sústav a to na úseku teórie oznamovacej elektrotechniky. Úseky spojovacej techniky a prenosovej techniky boli zamerané na spojovacie systémy, viackanálové prenosové systémy, projektovanie sietí a prenos údajov. Do tejto oblasti orientovala katedra aj svoju pedagogickú činnosť a to v rámci študijného odboru Oznamovacia technika po vedeniach, neskôr, Telekomunikácie

Vo vedecko – výskumnej činnosti spolupracovala katedra s Ústavom rádiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe a to na riešení úloh základného výskumu v oblasti analýzy a syntézy mikroelektronických obvodov a sústav. Pracovníci katedry sa podieľali tiež na riešení úloh aplikovaného výskumu orientovaného predovšetkým do telekomunikačnej oblasti.

Rozšírila sa aj spolupráca s praxou. Riešil sa rad odborných problémov pre rôzne podniky a inštitúcie, akými boli Tesla Orava, Tesla Piešťany, Tesla Elektroakustika, Tesla Liptovský Hrádok, Tesla Vráble, Tesla Stropkov, ako aj pre jednotlivé pracoviská Slovenských telekomunikácií. Bohaté skúsenosti z pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti katedra využívala pri poriadaní rozličných odborných kurzov a seminárov pre podnikovú sféru, ale tiež pri organizovaní pravidelných odborných celoštátnych seminárov.

V roku 1980 pracovisko zmenilo názov na Katedru telekomunikácií. V tom čase bol vedúcim katedry (od roku 1979) Florian Makáň.Modernizácia telekomunikačných technológií a rozširovanie spektra poskytovaných služieb sa premietlo aj do pedagogickej a výskumnej práce katedry.V študijnom odbore Telekomunikácie sa v uvedenom období študenti profilovali v rámci troch odborných zameraní.

Odborné zamerania:

  • telekomunikačné systémy
  • optoelektronika
  • diaľkové spracovanie dát

Rozšírila a prehĺbila sa pedagogická aj výskumná spolupráca s rezortom telekomunikácií. Vytvorené bolo spoločné „Združené vedecko – pedagogické pracovisko”, ktorého vedúcim sa stal Karol Černík.

Vznikla „Dohoda o spolupráci” medzi rezortom telekomunikácií a fakultou, ktorej realizátorom bola Katedra telekomunikácií. V rámci tejto dohody Katedra telekomunikácií organizovala pre jednotlivé pracoviská rezortu telekomunikácií odborné kurzy, semináre a postgraduálne vzdelávanie. Pracovníci katedry sa v tej dobe podieľali na vývoji zariadení pre diagnostiku a riadenie prevádzky telekomunikačných systémov, na vývoji modemov, na výskume v oblasti využitia jednotnej telekomunikačnej siete pre diaľkový prenos dát, ako aj na projektovaní lokálnych počítačových sietí.

Jednotlivé pracoviská rezortu telekomunikácií výdatne finančne a technicky podporovali budovanie pedagogických a výskumných laboratórií Katedry telekomunikácií. Pracovníci Slovenských telekomunikácii pôsobili ako externí učitelia katedry a tiež sa venovali vedeniu študentov pri diplomových prácach. Súčasťou pedagogického procesu sa stali špeciálne cvičenia realizované priamo na pracoviskách a v laboratóriách Slovenských telekomunikácií.

V roku 1988 sa podarilo riešiteľskému kolektívu zvládnuť problematiku dekódovania prídavných kódov systému CD ROM. To umožnilo vyrobiť prvé funkčné prototypy takýchto systémov v Tesle VRUSE. Znamenalo to prvenstvo v uvedenej technológii pre vtedajšie Československo spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy.

Katedra telekomunikácií po roku 1989

Vývoj vo svete širších možností

Počiatok 90. rokov bol charakterizovaný procesom organizačných zmien vo formách štúdia na fakulte. Znížil sa počet študijných odborov na fakulte. Katedra telekomunikácií, Katedra informatiky a výpočtovej techniky spolu s Katedrou matematiky vytvorili študijný odbor Informatika. V rámci študijného odboru je zabezpečovaná výchova absolventov vo Výberovom bloku Telekomunikácie a to tak pre bakalársky ako aj inžiniersky stupeň vzdelania.

Od roku 1990 bol vedúcim katedry Pavol Podhradský. Následne od roku 1994 bol vedúcim katedry Ján Čuchran. Od roku 1998 do roku 2015 bol vedúcim Katedry telekomunikácií Ivan Baroňák. 2.5.2011 sa Katedra telekomunikácií pretransformovala na Ústav telekomunikácií.

V máji 2015 sa riaditeľom ústavu stal Gregor Rozinaj.

Rozšírenie oblastí záujmu

V novembri 2016 sa Ústav telekomunikácií premenoval na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií. Reagoval tak na postupnú zmenu vo vnímaní odboru telekomunikácií vo svete, kde sa telekomunikačné siete a služby začali charakterom približovať k počítačovým sieťam a službám do miery, že obe vetvy sa začali spájať do jednej hybridnej komunikačnej siete novej generácie. V tomto smerovaní tak ústav reaguje nielen na technológie spracovania a prenosu hlasu, ale rozšíril svoj záber o spracovanie a prenos multimediálnych signálov, komunikáciu človeka a stroja a ich praktické aplikácie, napríklad využitie rozšírenej (augmented) a virtuálnej reality (AR/VR).