Uchádzači

Čaká na Teba študijný program

Informačné a komunikačné technológie

Na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií sa venujeme všetkému, čo súvisí so spracovaním a prenosom informácií. Študenti sa u nás naučia spracovať a kódovať zvukové a obrazové signály, navrhovať a realizovať protokoly prenosu údajov na všetkých vrstvách prenosových sietí a navrhovať komplexné komunikačné infraštruktúry. Dlhodobo riešime významné medzinárodné i domáce projekty s excelentnými výsledkami.

Prečo študovať Informačné a komunikačné
technológie na ÚMIKT?

Na predmetoch nášho ústavu prinášame študentom informácie o najnovších trendoch v oblasti informačných a komunikačných technológií: mobilných sieťach 5G, Internete vecí a moderných algoritmoch spracovania multimediálnych signálov. Pri výuke používame vhodne zvolené vzdelávacie metódy od papiera s perom až po virtuálnu a rozšírenú realitu.

ÚMIKT ponúka kvalitné zázemie pre štúdium

Široký záber

Zameriavame sa na všetky aspekty spracovania a prenosu signálov a multimediálneho obsahu vrátane virtuálnej reality všetkými typmi sietí. Na svoje si prídu hardvéristi i softvéristi.

Moderné vybavenie

Počas výučby i pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami a zariadeniami a posúvame hranice ich využitia.

Projekty a patenty

Profesori spolu so študentmi v rámci medzinárodných i domácich projektov vytvárajú technológie podporené patentmi a priemyselnými vzormi.

Študijné zamerania

Hoci na ústave nerozlišujeme študijné zamerania, výberom vhodných predmetov sa študent môže už v rámci bakalárskeho štúdia zamerať odborným smerom, ktorý ho zaujíma naviac. Voliteľné predmety navyše pomôžu hlbšie porozumieť špecifickej odbornej problematike napríklad počas riešenia bakalárskej práce. Nižšie uvádzame rámcové oblasti, v ktorých sa môžu študenti rozvíjať.

Študijný program Informačné a komunikačné technológie zároveň uchádzačov pripraví po všetkých stránkach na možné nasledujúce inžinierske štúdium v študijnom programe Multimediálne informačné a komunikačné technológie.

Spracovanie multimédií

Technológie kódovania a spracovania zvuku, obrazu a videa

Prenosové systémy a siete

Techniky kódovania prenosu obsahu na všetkých komunikačných médiách

Spojovacie systémy

Funkčné prepojenia a end-to-end riešenia komunikačných zariadení

Manažment v telekomunikáciách

Riadenie telekomunikačných systémov a manažment kvality

Oblasti vzdelávania a výskumu

Dobrý výskum a výučba sa dajú robiť iba v dobrých laboratóriách. Na ÚMIKT máme k dispozícii viacero kvalitne vybavených laboratórií zastrešených odborníkmi na príslušné témy, ktoré sú k dispozícii študentom počas vyučovacieho procesu aj na riešenie samostatných projektov a záverečných prác.

Smart Home

Výskum smart home sa zameriava na praktické aplikácie prepojenia rôznych technológií v inteligentnej domácnosti. Naším cieľom je nielen zjednotiť informácie o miestnosti a ľuďoch v nej do jedného kompaktného celku, ale vytvoriť tzv. ambient computing prostredie, v ktorom sú obslužné technológie inteligentne automatizované a človek sa tak nemusí zaoberať základnou funkčnosťou domácnosti.

Na tento účel má ÚMIKT k dispozícii zriadené laboratórium Smart Room, ktoré imituje obývačku bežnej domácnosti, a je vybavené rôznymi "smart" zariadeniami.


Virtuálny teleport

Premiestniť sa z miesta na miesto prakticky okamžite je sci-fi utópiou už celé desaťročia. Projektom Virtuálneho teleportu sa snažíme nasimulovať teleportáciu vo virtuálnej realite. S využitím snímacích zariadení (kamerové hniezda) zaznamenávame osobu i okolité prostredie a prenášame ho do virtuálneho prostredia, kde sa snímané osoby môžu virtuálne stretnúť, vidieť, interagovať.


Laboratóriá

Dobrý výskum a výučba sa dajú robiť iba v dobrých laboratóriách. Na ÚMIKT máme k dispozícii viacero kvalitne vybavených laboratórií zastrešených odborníkmi na príslušné témy, ktoré sú k dispozícii študentom počas vyučovacieho procesu aj na riešenie samostatných projektov a záverečných prác.

Smart Room

Laboratórium inteligentnej miestnosti

V laboratóriu sa študenti venujú konfigurácii a vzájomnému prepájaniu inteligentných snímačov a zariadení a ich prepojeniu so softvérovými riešeniami na identifikáciu, získavanie dát, riadenie prístupu a automatizáciu.

NGNLab

Laboratórium sietí novej generácie

Laboratórium poskytuje vybavenie na výskum a vývoj sieťovej infraštruktúry a prenosových technológií. Podporuje prepojenie komunikačných štandardov pre potreby spätnej kompatibility a zastupiteľnosti.

IoTLab

Laboratórium sieťových technológií

V laboratóriu sa študenti venujú praktickým riešeniam a konfigurácii sieťových zariadení a sieťových infraštruktúr. Využívajú pritom zariadenia Cisco, softvérové a virtualizované prostredia, ale hardvér ako Arduino či Raspberry Pi.

SDRLab

Laboratórium softvérového rádia

V tomto unikátnom laboratóriu môžu študenti pracovať so softvérovým rádiom a prakticky tak konfigurovať vysielanie a prijímanie analógového i digitálneho rozhlasového signálu v rôznych rozhraniach.

Vzdelávame aj na stredných školách

Mnoho študentov stredných škôl už s aktivitami ÚMIKT prišlo do kontaktu. Vzdelávacie projekty, na ktorých tím pracovníkov ÚMIKT priebežne pracuje, testuje a vyhodnocuje v spolupráci s viacerými strednými odbornými školami po celom Slovensku i v zahraničí. Ide o projekty, v ktorých hľadáme nové inovatívne formy vyučovania rôznych predmetov, aby študentom pomohli lepšie pochopiť problematiku. Využívame pri tom okrem vhodne napísaných textov aj interaktívne prvky, ako sú videá, rozšírená či virtuálna realita.

Portál vzdelávacích materiálov

Počas viacerých rokov vytvorili v medzinárodnej spolupráci množstvo učebníc na rôzne témy z oblasti multimediálnych systémov, drôtových aj bezdrôtových sieťových technológií, komunikačných protokolov či bezpečnosti. Tieto materiály sú vhodné ako pre žiakov stredných škôl, tak aj pre študentov na vysokých školách. Sú k dispozícii vo viacerých jazykových variantoch zadarmo pre všetkých zvedavých študentov.

Profil absolventa

Bakalárske štúdium

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Uplatnia sa v profesiách zaoberajúcich sa informačnými a komunikačnými technológiami vo všetkých aspektoch činnosti vrátane analýzy, návrhu, prevádzky, údržby a používania systémov, a tiež návrhu a implementácii multimediálnych služieb a aplikácií. Uplatnenie nájdu predovšetkým v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov. Získané poznatky taktiež umožňujú priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe v odbore Informatika.

Inžinierske štúdium

Ústav poskytuje ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa telekomunikačnými technológiami vo všetkých ich aspektoch. Absolventi nájdu uplatnenie ako tvorivý pracovníci vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente v oblastiach telekomunikácií, ale tiež vo všetkých oblastiach aplikácií informačných a komunikačných technológií. Dôraz sa kladie na to, aby absolventi získali vo zvolenej oblasti špecializácie hlboké znalosti, ktoré im umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Doktorandské štúdium

Na doktorandské štúdium sa študenti prihlasujú individuálne po predchádzajúcej konzultácii so svojím budúcim školiteľom. Absolventi doktorandského štúdia získajú hlboké vedomosti vo svojej odbornej špecializácii. Nadobudnú skúsenosti ako z vyučovacieho procesu, tak z práce v projektovom prostredí, ako na výskumných, tak aj aplikačných projektoch v spolupráci s praxou na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Štúdium ich naučí, ako ďalej rozvíjať svoju odbornosť, zúčastňovať sa na výskumných aktivitách, viesť odborné výskumné tímy a publikovať na medzinárodných vedeckých fórach.

Štúdium v zahraničí s Erasmus+

Erasmus+ je skvelý spôsob ako môžeš časť štúdia absolvovať na niektorej z 290 univerzít v 28 krajinách Európy, s ktorými má Slovenská technická univerzita dohodnutú spoluprácu. To pre teba znamená možnosť absovovať spolu až 12 mesiacov na zahraničnej univerzite. Finančne ťa pritom podporí priamo Európska únia.

Aj v školskom roku 2021/22 ponúkame štúdium v angličtine pre študentov z krajín celej Európskej únie.