Predmety

Free

Bakalárska záverečná práca

Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
Free

Siete budúcnosti

Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií. Stručná osnova predmetu Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do…
Free

Riadenie telekomunikačných sietí

Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér – agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o…
Free

Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

Študenti získajú vedomosti: o Hilbertovych priestoroch, waveletovej transformácii (WT), realizácii WT bankou filtrov, štruktúrovaných spektrásh, aplikáciách WT – redukcia šumu, kompresia, JPEG 2000, waveletoch v počítačovej grafike. Budú vedieť, čo sú regióny záujmu a význačnosť v obraze. Získavú vedomosti o aritmetickom kódovaní, CABAC, video objektoch, videoanalytike, kódovaní Ultra HD, 360°…
Free

Číslicové spracovanie reči

Cieľom predmetu je, aby študent nadobudol prehľad a porozumenie technológiám používaným v oblasti spracovania reči. Po úspešnom absolvovaní predmetu sa študent naučí špecifické vlastnosti rečových signálov v čase a frekvencií a bude schopný používať základné parametrizácie signálu na jeho analýzu ako: prechody nulou, autokorelácia,AMDF, banky filtrov, LPC model reči, MFCC…
Free

Číslicové spracovanie obrazu

Študent získa poznatky o: ľudskom vizuálnom systéme, tvorbe digitálneho obrazu, analýze obrazu, zvyšovaníkvality obrazu, modifikácii kontrastu a dynamického rozsahu, ekvalizácii histogramu, vyhladzovaní šumu, morfológii, interpolácii, odhade pohybu, segmentácii statických a dynamických obrazov, rekonštrukcii obrazu, odhade degradácie, redukcii aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcii rozostrenia. Metódy dokáže implementovať. Stručná osnova…
Free

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Predmet sa zaoberá prehľadom kryptografických systémov, sieťovou bezpečnosťou, bezpečnostnými protokolmi, bezpečnosťou počítačových sietí a informačných systémov, bezpečnosťou sietí NGN, sietí IMS, A-IMS a cloud computingu, bezpečnosťou bezdrôtových sietí, bezpečnosťou mobilných sietí, bezpečnosťou sietí MANET a VANET a bezpečnosťou služieb a aplikácií. Stručná osnova predmetu Základné pojmy bezpečnosti, kryptografické systémy Sieťová…
Free

Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí

Študent sa oboznámi so súčasným stavom a perspektívami mobilných systémov LTE, LTE-A a LTE-A Pro, s klasifikáciou týchto systémov ako aj so základnými‚ systémovými parametrami. Ťažisko predmetu spočíva v princípoch riešenia architektúr mobilných systémov a sietí LTE, LTE-A, LTE-A Pro a 5G. Predmet nadväzuje na predmety Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí…
Free

Aplikácie smart terminálov

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s mobilnými/smart terminálmi a štandardmi a protokolmi pre moderné IoT siete. Druhou tematickou oblasťou sú algoritmy a metódy spracovania signálov používané v moderných mobilných komunikačných zariadeniach. Okrem teoretickej prípravy získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých Java aplikácií na…
Free

Diplomová práca

Cieľom štátnej skúšky je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť…
Free

Diplomový projekt 2

Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej…
Free

Diplomový projekt 1

Študent ovláda metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukazuje schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Študent získa hlboké vedomosti v oblasti zvolenej témy.…
Free

Tímový projekt 2

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…
Free

Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

Študent sa oboznámi s vlastnosťami mobilných kanálov, základnými parametrami a typmi antén používaných v bezdrôtových sieťach, krátkodosahovými bezdrôtovými technológiami ako aj so základnými aspektmi projektovania bezdrôtových sietí. Predmet nadväzuje na predmety Digitálne komunikácie I. Digitálne komunikácie II. Stručná osnova predmetu Základné aspekty šírenia sa bezdrôtových signálov v zemskej atmosfére a…
Free

Metódy klasifikácie a rozhodovania

Úspešný študent bude v primeranej miere poznať teoretické pozadie a prakticky vedieť použiť nasledovné metódy a postupy: PCA, LDA, GMM, NN, ES, KNN, rozhodovacie stromy, Bayesov klasifikátor pre 2 a viac tried, ML a MAP postupy pre odhad parametrov funkcií. Stručná osnova predmetu Úvod do pravdepodobnosti: udalosti, spojite a diskrétne…
Free

Koncepty, architektúry a protokoly NGN

Predmet poskytuje znalosti z problematiky telekomunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb; orientuje sa na problematiku digitálnych terminálov vrátane IP; pozornosť je venovaná softvérovým otvoreným komunikačným platformám – Asterisk; uceleným spôsobom je uvedená problematika VoIP; uvedené sú protokoly RTP, MGCP, H.323, SIP, H.248, Sigtran; posudzovanie kvality hlasu vo VoIP; kvalita služby,…
Free

Číslicové spracovanie signálov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď. Stručná osnova predmetu Základné princípy DSP DFT a jej význam pre…
Free

Tímový projekt 1

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…
Free

Optokomunikačné systémy a siete

Študent získa potrebné vedomosti pre úspešnú implementáciu optických komunikačných systémov a sietí v rôznych oblastiach konvergovaných telekomunikačných riešení NGN. Študent dokáže analyzovať prenosové vlastnosti optických vlákien a rôznych optických komponentov a optických zosilňovačov v linkovom a sieťovom zapojení. Študent má znalosti o možnostiach multiplexovania signálov v optokomunikačných systémoch, predovšetkým multiplexnej…
Free

Kódovanie a prenos videa

Študent získa vedomosti: o charakteristikách videa, transformačnom kódovaní, odhade pohybu, detekcii ostrého strihu, škálovateľnosti, štandardov pre kódovanie videa, distribúcii videa – DVB, IPTV, metrikách hodnotenia kvality videa, štandardoch pre subjektívne a objektívne hodnotenie kvality videa. Dokáže navrhnúť reálny systém pre retransmisiu videa. Stručná osnova predmetu Kódy s variabilnou dĺžkou slova.…
Free

Bezdrôtové komunikácie

Predmet umožňuje pochopiť základné princípy disciplíny Bezdrôtové komunikácie, ktorej znalosť dnes tvorí nutný predpoklad pre pochopenie a realizáciu bezdrôtových systémov a sietí. Tieto tvoria podstatnú súčasť celej ICT infraštruktúry. (Cloud, IoT, IIoT, bunkové siete atď.) Hlavným úsilím v tejto oblasti je snaha o zvýšenie priepustnosti bezdrôtových komunikačných systémov a sietí…
Free

Multimediálne služby a aplikácie

Cieľ predmetu Študent spozná základné špecifiká systémov a služieb pre multimédiá a ich zložky, ich architektúry a vlastnosti a vybrané časti systémov sa naučí realizovať. Študent získa vedomosti a praktické zručnosti pre kombinované aj jednotlivé zložky multimédií ako audio, statický obraz, video, text, animácia, vektorová a rastrová grafika. Je pri…
Free

IPv6 a Internet vecí

Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s Internetom vecí a nástupom rodiny protokolov spojených s protokolom IPv6 a technológií zabezpečujúcich interoperabilitu so staršími technológiami. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých sieťových aplikácií v jazyku Python a konfigurácii aktívnych sieťových…
Free

Širokopásmové systémy a siete

Cieľ predmetu Predmet poskytuje znalosti princípov spojovania, konštrukcie telekomunikačných a sieťových zariadení a architektúr moderných spojovo orientovaných paketových sietí. Pokrýva všetky spôsoby elektronického aj fotonického spojovania využívané v sieťach LAN, MAN a WAN. Stručná osnova predmetu: Úvod do problematiky širokopásmových sietí. Požiadavky na širokopásmové spojovanie. Sériové spojovanie, aplikácie v LAN…
Free

Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí

Cieľ predmetu Študent sa oboznámi so špecifikami kanálov v bezdrôtových a mobilných sieťach: WLAN, 1G, 2G, 3G, 3,5G, klasifikáciami týchto sietí ako aj s princípmi riešenia architektúr mobilných sietí 2G, 2.5G, 3G a 3.5G. Predmet nadväzuje na predmety: Digitálne komunikácie 1 a 2. V rámci cvičení budú mať študenti možnosť…
Free

Siete novej generácie

Cieľ predmetu Predmet komplexne uvádza problematiku prepojovacích systémov a sietí s orientáciou na NGN; definuje pojem VTS; uvádza princípy prepojovania pre oblasť TDM aj IP; uvádza problematiku terminálov; zaoberá sa číslovaním a prenositeľnosťou čísiel; rieši tvorbu prepojovacích polí a spôsoby riadenia komunikačných systémov; orientuje sa na riešenie rozhraní a protokoly…
Free

Spracovanie multimédií

Cieľ predmetu Študent získa základné vedomosti z oblasti spracovania multimediálnych signálov. Spozná základné typy multimediálnych signálov a ich špecifiká. Naučí sa používať metódy na spracovanie a analýzu multimédií. Na základe toho dokáže analyzovať ich časové, spektrálne a energetické vlastnosti. Získa prehľad o základných o rôznych formách spracovania multimédií a ich…
Free

Prenosové systémy a siete

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…
Free

Digitálne komunikácie 2

Cieľ predmetu Predmet umožňuje študentom pochopiť a aplikovať ďalšie základné a pokročilejšie princípy disciplíny Digitálne komunikácie, ktoré neboli preberané v predmete Digitálne komunikácie 1. Menovite optimálny prijímač v AWGN kanáli, číslicové modulácie, konvolučné kódy. Tento predmet je základom pre štúdium nasledujúcich predmetov: IPv6 a Internet vecí, Bezdrôtové komunikácie, Architektúra bezdrôtových…
Free

Prístupové siete

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…
Free

Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…
Free

Digitálne komunikácie 1

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…
Free

Tvorba softvéru v IKT

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…
Free

Operačné systémy a databázy

Predmet pokrýva problematiku operačného systému Linux, jeho komponentov a správy prostredníctvom skriptovacieho jazyka bash s odvolávaním sa na OS Windows, Command Prompt a PowerShell. Nadobudnuté vedomosti umožňujú základnú správu OS a automatizáciu úloh pomocou bash. Druhá časť predmetu je zameraná na jazyk SQL a prevádzku databázových systémov a ich porovnanie.…
Free

Komunikačné a informačné siete

Cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky počítačových sietí, oboznámiť ich so základným pojmovým aparátom v uvedenej oblasti a jeho aplikáciou pri riešení praktických problémov v počítačových sieťach najmä v kontexte sieťových modelov ISO/OSI a TCP/IP. Dôraz je kladený na linkovú, sieťovú a transportnú vrstvu, konkrétne technológie Ethernet a protokol…
Free

Digitálna gramotnosť

Cieľ predmetu Cieľom predmet je oboznámiť študentov so softvérom a informačnými zdrojmi dostupnými na univerzite. Študenti sa naučia pracovať s databázami a štandardmi IEEE a ďalšími online zdrojmi dostupnými prostredníctvom fakulty. Naviac na praktických laboratórnych cvičeniach získajú základné zručnosti pri použití platformy Matlab. Stručná osnova predmetu: Softvér a vedecké databázy…
Free

Rozhranie človek – stroj

Cieľ predmetu Predmet je zameraný na oboznámenie poslucháča s novými trendmi a filozofiou vývoja v oblasti rozhraní človek – stroj. Poslucháč by mal získať prehľad o používaných technológiách a technickom pozadí a získaný obraz aplikovať v kontexte vyšších odborných predmetov. Stručná osnova predmetu Úvod do HMI. Prirodzená komunikácia, multimodalita, typy…
Free

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Stručná osnova: Predmet je určený na oboznámenie sa študentov s bezpečnosťou komunikačných sietí a služieb, informačných systémov, so šifrovacími metódami a algoritmami a fyzickou bezpečnosťou sietí a systémov.
Free

Bakalársky projekt 2

Cieľ predmetu Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Stručná osnova: Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia riešenia projektu. Ústna…
Free

Bakalársky projekt 1

Cieľ predmetu Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Info v AIS Stručná osnova predmetu: Analýza problému. Získavanie informácií a…
Free

Analógové a číslicové spracovanie signálov 2

Cieľ predmetu Náplňou predmetu je spracovanie analógových a diskrétnych signálov s dôrazom na filtráciu. Sú obsiahnuté lineárne konečné a časovo invariantné sústavy v analógovej oblasti (LAKI) a diskrétnej oblasti (LDKI), základné vlastnosti, systémové charakteristiky a vybrané metódy spracovania v časovej a vo frekvenčnej oblasti z hľadiska analýzy a syntézy analógových a digitálnych filtrov. Plán prednášok Prenosová funkcia LAKI systému, vlastnosti, diferenciálna…
Free

Analógové a číslicové spracovanie signálov 1

Cieľ predmetu Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí o analógových a diskrétnych signáloch v časovej oblasti a ich reprezentácia v oblasti ortogonálnych transformácií. Zároveň predmet vytvára systémový pohľad na spracovanie signálov LSKI a LDKI systémami. Info v AIS Plán prednášok Kategorizácia signálov (spojité v čase/v hodnote, diskrétne v čase/v hodnote,…