Bakalárske štúdium

ÚMIKT poskytuje vzdelanie v bakalárskom študijnom programe

Informačné a komunikačné technológie

V študijnom programe sa zaoberáme všetkým, čo súvisí so spracovaním a prenosom multimediálnych informácií.

Študenti sa u nás naučia spracovať a kódovať zvukové a obrazové signály, navrhovať a realizovať protokoly prenosu údajov na všetkých vrstvách prenosových sietí a navrhovať komplexné komunikačné infraštruktúry. Dlhodobo riešime významné medzinárodné i domáce projekty s excelentnými výsledkami.

Naša odbornosť sa rozprestiera naprieč všetkými modernými aplikáciami od sietí 5G+ cez optickú komunikáciuinteligentné prostredia až po Metaverse. Dlhodobo riešime významné medzinárodné a domáce projekty s výbornými výsledkami.

Študijná
orientácia

Hoci na ústave nerozlišujeme študijné zamerania, výberom vhodných predmetov sa študent môže už v rámci bakalárskeho štúdia zamerať odborným smerom, ktorý ho zaujíma naviac. Voliteľné predmety navyše pomôžu hlbšie porozumieť špecifickej odbornej problematike napríklad počas riešenia bakalárskej práce.

Študijný program Informačné a komunikačné technológie zároveň uchádzačov pripraví po všetkých stránkach na možné (a odporúčané) nasledujúce inžinierske štúdium v študijnom programe Multimediálne informačné a komunikačné technológie.

Spracovanie multimédií

Technológie kódovania a spracovania zvuku, obrazu, videa a 3D signálov.

Prenosové systémy a siete

Techniky kódovania prenosu obsahu na všetkých komunikačných médiách.

Spojovacie systémy

Funkčné prepojenia a end-to-end riešenia komunikačných zariadení.

Manažment v telekomunikáciách

Riadenie telekomunikačných systémov a manažment kvality

Profil absolventa

Zaujíma ťa, ako na seba nadväzuje štúdium v oblasti informačných a komunikačných technológií? Ašpirujúcim študentom ponúkame kompletný program profesionálneho rozvoja, ktorý im umožní naštartovať multimediálnu kariéru.

Bakalárske štúdium

Študijný program: Informačné a komunikačné technológie

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Uplatnia sa v profesiách zaoberajúcich sa informačnými a komunikačnými technológiami vo všetkých aspektoch činnosti vrátane analýzy, návrhu, prevádzky, údržby a používania systémov, a tiež návrhu a implementácii multimediálnych služieb a aplikácií. Uplatnenie nájdu predovšetkým v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov. Získané poznatky taktiež umožňujú priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe v odbore Informatika.

Nadväzujúce štúdium

Inžinierske štúdium

Študijný program:

Multimediálne informačné a komunikačné technológie

Doktorandské štúdium

Študijný program:

Telekomunikácie