Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí

  Cieľ predmetu

  Študent sa oboznámi so špecifikami kanálov v bezdrôtových a mobilných sieťach: WLAN, 1G, 2G, 3G, 3,5G, klasifikáciami týchto sietí ako aj s princípmi riešenia architektúr mobilných sietí 2G, 2.5G, 3G a 3.5G. Predmet nadväzuje na predmety: Digitálne komunikácie 1 a 2. V rámci cvičení budú mať študenti možnosť pracovať s profesionálnym analyzátorom všetkých uvedených mobilných sietí a vyhodnocovať vybrané reálne parametre.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Špecifiká kanálov v bezdrôtových a mobilných sieťach WLAN, 1G, 2G, 3G a 3.5G.
  2. Klasifikácia bezdrôtových sietí a otázky štandardizácie.
  3. Architektúry mobilných systémov a sietí 2G (GSM).
  4. Architektúry mobilných systémov a sietí 2G (GSM).
  5. Architektúry mobilných systémov a sietí 2G (GSM).
  6. Architektúry mobilných systémov a sietí 2.5G (GPRS).
  7. Architektúry mobilných systémov a sietí 2.5G(EDGE).
  8. Architektúry mobilných systémov a sietí 3G Release 99.
  9. Architektúry mobilných systémov a sietí 3G Release 99.
  10. Architektúry mobilných systémov a sietí, 3.5G Release 99.
  11. Architektúry mobilných systémov a sietí, 3.5G Release 4.
  12. Architektúry mobilných systémov a sietí, 3.5G Release 4.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Vypracovanie zadania 26%
  • Skúška ‑ písomná forma 64%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, získanie minimálne 50% za vypracovanie zadania (t.j. 13% z celkového hodnotenia).
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Etoh, M: Next generation mobile systems 3G and beyond, John Wiley & Sons, 2005
  • Heine, G.: GSM networks: protocols, terminology and implementation, Artech House, 1999
  • Korohonen, J.: Introduction to 3G mobile communications 3rd edition, Artech House, 2003