Analógové a číslicové spracovanie signálov 1

  Cieľ predmetu

  Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí o analógových a diskrétnych signáloch v časovej oblasti a ich reprezentácia v oblasti ortogonálnych transformácií. Zároveň predmet vytvára systémový pohľad na spracovanie signálov LSKI a LDKI systémami.

  Info v AIS

  Plán prednášok

  • Kategorizácia signálov (spojité v čase/v hodnote, diskrétne v čase/v hodnote, reálne, komplexné), periodické, neperiodické, základné operácie s nimi, energia, výkon, špeciálne signály (impulzy, skoky), konvolúcia, korelácia skalárny súčin.
  • Reprezentácia spojitých periodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové pomery. Analýza vybraných signálov.
  • Reprezentácia spojitých neperiodických signálov vo frekvenčnej oblasti, energetické pomery. Analýza vybraných signálov.Vlastnosti reprezentácií vo frekvencii, súvis Fourierových radov a Fourierovej transformácie. Ideálne vzorkovanie, vzorkovací teorém, prechod k DTFT.
  • Reprezentácia neperiodických diskrétnych signálov vo frekvenčnej oblasti, energetické pomery. Analýza vybraných diskrétnych signálov. Princíp neurčitosti. Vzorkovanie prvého a druhého druhu.
  • Reprezentácia diskrétnych periodických signálov vo frekvenčnej oblasti. Maticový tvar DFT. Rýchle algoritmy.
  • Sumarizácia druhov Fourierových transformácií a ich vlastností, prehľad súvislostí. Úvod do sústav a ich delenia.
  • Diskrétne systémy, impulzová charakteristika, diferenčná rovnica, Z-transformácia, prenosová funkcia, stabilita.
  • Analógové systémy, diferenciálna rovnica, Laplaceova transformácia, prenosová funkcia, stabilita.
  • Súvis „z“ a „p“ roviny, súvis Laplaceovej, Fourierovej, Z a DTFT transformácie. Fázové a skupinové oneskorenie.
  • Analógové modulácie – rozdelenie a amplitúdová modulácia.
  • Analógové modulácie – Frekvenčná modulácia, fázová modulácia, úzkopásmová frekvenčná modulácia.
  • Interpolácia, kvantizácia, AD/DA prevod, PCM a jej druhy, delta modulácie. Opakovanie.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Semestrálna práca a testy 30%
  • Skúška ‑ písomná forma 60%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, minimálne 20 bodov z cvičení, z toho minimálne 6 bodov z testov počas semestra a minimálne 8 bodov zo semestrálnej práce vo forme vedeckého článku.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • KOTULIAKOVÁ, J. ‑‑ ROZINAJ, G. Číslicové spracovanie signálov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 174 s. ISBN 80‑227‑1470‑4.
  • ROZINAJ, G. ‑‑ POLEC, J. ‑‑ KOTULIAKOVÁ, J. ‑‑ PODHRADSKÝ, P. ‑‑ MARČEK, A. ‑‑ MARCHEVSKÝ, S. Číslicové spracovanie signálov 2. Bratislava : Vyd. FABER, 1997. 155 s. ISBN 80‑967503‑5‑6.