Aplikácie smart terminálov

  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s mobilnými/smart terminálmi a štandardmi a protokolmi pre moderné IoT siete. Druhou tematickou oblasťou sú algoritmy a metódy spracovania signálov používané v moderných mobilných komunikačných zariadeniach. Okrem teoretickej prípravy získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých Java aplikácií na platforme Android s využitím otvorených aplikačných programových rozhraní.

  Stručná osnova predmetu

  1. Úvod – súčasný stav mobilných a IoT sietí
  2. Mobilné zariadenia – hardvér
  3. Mobilné platformy – úvod do ARM
  4. Úvod do OS Android
  5. Prehľad štandardov a protokolov pre IoT
  6. Bezdrôtové ad-hoc siete – fyzická vrstva
  7. Bezdrôtové ad-hoc siete – linková vrstva
  8. Bezdrôtové ad-hoc siete – vyššie vrstvy
  9. Signálový procesor v mobilných zariadeniach – I
  10. Signálový procesor v mobilných zariadeniach – II
  11. Algoritmy v smart zariadeniach
  12. Využitie softvérového rádia (SDR)

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Zisk zápočtu a minimálneho počtu bodov na skúške
  • Hodnotenie:
   1. Celkovo je možné získať max. 100 bodov.
   2. Na cvičeniach je možné získať maximálne 40 bodov. Na písomnej skúške počas skúškového obdobia potom 60 bodov.
   3. Body na cvičeniach sú prideľované na základe úspešnosti riešenia priebežných úloh na cvičeniach, teda nie je žiadna veľká spoločná zápočtová písomka.
  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Vypracovanie zadania 26%
  • Skúška – písomná forma 64%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, získanie minimálne 50% za vypracovanie zadania (t.j. 13% z celkového hodnotenia).
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
   1. Podmienky získania zápočtu:
    1. Aktívna účasť na cvičeniach.
    2. Žiadna neospravedlnená absencia na cvičeniach.
    3. Zisk minimálne 20 bodov za riešenie úloh na cvičeniach.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Mednieks, Z. Enterprise Android: Programming Android Database Applications for the Enterprise, Amazon.com, 2013,ISBN-13: 978-1118183496
  • Mednieks, Z. Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile Devices, Oreilly, 2012,ISBN-13: 978-1449316648