Bakalársky projekt 1

  Cieľ predmetu

  Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.

  Info v AIS

  Stručná osnova predmetu:

  1. Analýza problému.
  2. Získavanie informácií a štúdium.
  3. Hrubý návrh riešenia problému.
  4. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky.
  • Klasifikovaný zápočet.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
  • ISO 2145: 1978: Documentation ‑ Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 690: 1987: Documentation ‑ Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava. 1998.

  Poznámka

  Vedúci záverečnej práce pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.