Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

  Predmet sa zaoberá prehľadom kryptografických systémov, sieťovou bezpečnosťou, bezpečnostnými protokolmi, bezpečnosťou počítačových sietí a informačných systémov, bezpečnosťou sietí NGN, sietí IMS, A-IMS a cloud computingu, bezpečnosťou bezdrôtových sietí, bezpečnosťou mobilných sietí, bezpečnosťou sietí MANET a VANET a bezpečnosťou služieb a aplikácií.

  Stručná osnova predmetu

  1. Základné pojmy bezpečnosti, kryptografické systémy
  2. Sieťová bezpečnosť (firewally, DMZ, IDPS, VPN, Honeypoty)
  3. Bezpečnostné protokoly (IPSec, SSH), riadenie prístupu
  4. Bezpečnosť počítačových sietí, bezpečnosť informačných systémov
  5. Bezpečnosť sietí NGN
  6. Bezpečnosť sietí IMS a A-IMS
  7. Bezpečnosť cloud computingu
  8. Bezpečnosť bezdrôtových sietí Wi-Fi, Bluetooth a WiMAX
  9. Bezpečnosť bezdrôtových sietí ZigBee a Z-wave
  10. Bezpečnosť mobilných sietí GSM, UMTS, LTE a 5G
  11. Bezpečnosť sietí MANET VANET
  12. Bezpečnosť služieb a aplikácií, bezpečnosť webu.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • V priebehu semestra budú písomná previerka s bodovým ohodnotením 30 bodov a zadanie s bodovým ohodnotením maximálne 10 bodov.
  • Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky.
  • Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20 bodov.
  • Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • ORGOŇ, M. Bezpečnosť sietí budúcich generácií. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 224 s. ISBN 978-80-227-3708-1.
  • LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti. Košice : Elfa, 2010. 286 s. ISBN 978-80-8086-163-6.
  • LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice : Elfa, 2005. 266 s. ISBN 80-8086-022-X.
  • LEKKAS, P. – NICHOLS, R. Wireless Security Models. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. ISBN 0-07-138038-8.
  • LEKKAS, P. – NICHOLS, R. Wireless Security Models, Threats, and Solutions. London: The McGraw-Hill Companies,Inc., , 2002. ISBN 0-07-138038-8.