Bakalárska záverečná práca

  Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Zvládnuť písomné spracovanie výsledkov projektu, ich prezentácia a obhajoba pred komisiou.

  Stručná osnova predmetu

  1. Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu.
  2. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
  3. Príprava prezentácie a obhajoba projektu.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Odovzdanie bakalárskej záverečnej práce a jej obhajoba pred komisiou. Predmet sa ukončuje štátnou skúškou.
  • Podmienkou pripustenia študenta k obhajobe práce je navyše získanie najmenej 175 kreditov a absolvovanie všetkých povinných a potrebného počtu povinne voliteľných predmetov v zmysle odporúčaného študijného plánu.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základná

  • BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.
  • KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978‑80‑89132‑45‑4.
  • Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra‑ STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
  • Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690‑2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.
  • HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov ‑ ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.

  Odporúčaná

  • Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.
  • REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku : O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava: STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80‑227‑0765‑1.

  Poznámka

  Vedúci záverečnej práce pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.