Číslicové spracovanie obrazu

  Študent získa poznatky o: ľudskom vizuálnom systéme, tvorbe digitálneho obrazu, analýze obrazu, zvyšovaníkvality obrazu, modifikácii kontrastu a dynamického rozsahu, ekvalizácii histogramu, vyhladzovaní šumu, morfológii, interpolácii, odhade pohybu, segmentácii statických a dynamických obrazov, rekonštrukcii obrazu, odhade degradácie, redukcii aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcii rozostrenia. Metódy dokáže implementovať.

  Stručná osnova predmetu

  1. Ľudský vizuálny systém a jeho vlastnosti – štruktúra ľudského oka, citlivosť, adaptácia. Podstata svetla a tvorba obrazu, farebné modely.
  2. Obraz ako 2D signál – digitálna reprezentácia, základné prvky obrazu, operácie s obrazmi.
  3. Zvyšovanie kvality obrazu v priestorovej a frekvenčnej oblasti, zmena dynamického rozsahu, DP, HP filtrácia, mediánová 1D a 2D filtrácia, homomorfná filtrácia obrazu.
  4. Ekvalizácia a špecifikácia histogramu obrazu, adaptívne metódy a dvojkanálové spracovanie.
  5. Segmentácia monochromatických a farebných obrazov – úvod. Metódy prahovania histogramu, metódy zhlukovej analýzy.
  6. Detekcia hraníc – gradientné operátory, Laplacian, Houghova transformácia.
  7. Interpolácia statického obrazu, – priestorová interpolácia.
  8. Interpolácia dynamického obrazu – medzisnímková interpolácia a odhad pohybu.
  9. Operácie s obrazmi založené na matematickej morfológii.
  10. Rekonštrukcia obrazu – typy degradácie a odhad degradácie obrazu, metódy rekonštrukcie obrazu.
  11. Redukcia aditívneho náhodného šumu, Wienerova filtrácia, výkonový a zovšeobecnený Wienerov filter.
  12. Redukcia rozostrenia, inverzný filter, redukcia šumu závislého na signále, redukcia multiplikatívneho šumu.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 20%
  • Semestrálne zadanie vrátane prezentácie 30%
  • Skúška – písomná forma 50%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Lim, J., S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. New Jersey : PRENTICE-HALL, 1990. 694 s. ISBN 0-13-934563-9.
  • Pavlovičová,J., Polec,J., Partyk,M.: Číslicové spracovanie obrazu, Vydavateľstvo STU, Bratislava 2002, CD-ROM, ISBN 80-227-1791-6