Číslicové spracovanie signálov

  Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď.

  Stručná osnova predmetu

  1. Základné princípy DSP
  2. DFT a jej význam pre DSP
  3. Návrh filtrov KIO, metóda skusmo, frekvenčné vzorkovanie
  4. Návrh filtrov KIO, Remezov algoritmus
  5. Návrh filtrov NIO, priame a nepriame metódy
  6. Stabilizácia LDKI sústav
  7. 2D DFT, 2D z-transformácia
  8. 2D filtrácia
  9. Homomorfné spracovanie signálu a homomorfná filtrácia
  10. Spojité a diskrétne ortogonálne transformácie
  11. Adaptívne filtre
  12. Rýchle algoritmy pre spracovanie signálov

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Semestrálna práca a testy 30%
  • Skúška – písomná forma 60%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, minimálne 20 bodov z cvičení, z toho minimálne 6 bodov z testov počas semestra a minimálne 8 bodov zo semestrálnej práce vo forme vedeckého článku.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základné:

  • RABINER, L R. – GOLD, B. Theory and Application of Digital Signal Processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall,1975. 762 s. ISBN 0-13-914101-4.
  • OPPENHEIM, A V. – SCHAFER, R W. Discrete-Time. Signal Processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall International,1989. 879 s. ISBN 0-13-216771-9.
  • OPPENHEIM, A V. – WILLSKY, A S. – NAWAB, S. Signals & systems. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. 957s. ISBN 0-13-651175-9.