Digitálna gramotnosť

  Cieľ predmetu

  Cieľom predmet je oboznámiť študentov so softvérom a informačnými zdrojmi dostupnými na univerzite. Študenti sa naučia pracovať s databázami a štandardmi IEEE a ďalšími online zdrojmi dostupnými prostredníctvom fakulty. Naviac na praktických laboratórnych cvičeniach získajú základné zručnosti pri použití platformy Matlab.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Softvér a vedecké databázy dostupné na STU. Úvod do platformy Matlab.
  2. Matlab – premenné, vektory a matice
  3. Matlab – dátové typy, operátory a elementárne operácie
  4. Matlab – cykly a výrazy podmienok
  5. Logické polia v Matlabe
  6. Funkcie a skripty v Matlabe
  7. Rekurzia a ladenie programov v Matlabe
  8. Riešenie systémov lineárnych rovníc v Matlabe
  9. Polynómy a jednoduché grafy v Matlabe
  10. Matice komplexných čísel v Matlabe
  11. Regresia a interpolácia v Matlabe
  12. Komplementárne platformy – R, GNU Octave, Python

  Podmienky absolvovania predmetu

  1. Prednášky a cvičenia sa realizujú prezenčne alebo formou online, pričom forma sa môže v priebehu semestra zmeniť. Študenti sú povinní zúčastňovať sa len na tom cvičení, na ktoré sú prihlásení podľa krúžkového zoznamu.
  2. Prístup na prednášky a cvičenia je umožnený len študentom riadne zapísaným na predmet. Študentom, porušujúcim univerzitné predpisy, môže byť ďalší prístup odmietnutý.
  3. Študenti sú povinní dodržiavať pravidlá špecifikované v smerniciach fakulty dostupných na stránkach fakulty, univerzity a v systéme AIS.
  4. Konzultovať prednášky a cvičenia je možné len počas semestra. Dátum a čas sa dohodne vopred cez email. Najvýhodnejšie je konzultovať/pýtať sa priamo na, alebo hneď po skončení prednášky/cvičenia. Počas skúškového obdobia sa už nekonzultuje. Konzultácia neznamená náhradu vymeškaných hodín, ale len prípadné vysvetlenie nejakého konkrétneho aspektu, ktorému študent nerozumie.
  5. Je prísne zakázané zhotovovať z prednášok, cvičení, skúšok alebo konzultácií akékoľvek audio/vizuálne záznamy. Zhotovenie akéhokoľvek záznamu sa okamžite rovná neúspešnému ukončeniu predmetu.
  6. Študenti sú povinní na cvičeniach ovládať už odprednášanú látku ako aj látku preberanú na predchádzajúcich cvičeniach predmetu. Tieto znalosti môžu byť priebežne testované a hodnotené.
  7. Žiadna neospravedlnená absencia na cvičeniach. Povolené sú maximálne 2 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
  8. Zisk minimálne 30 bodov za riešenie úloh na cvičeniach. Body sú prideľované na základe úspešnosti riešenia úloh na cvičeniach.
  9. Celková známka bude odvodená od bodového hodnotenia nasledovne:
   1. Laboratórne cvičenia počas semestra max. 60 %
   2. Záverečný projekt odovzdávaný počas skúškového obdobia. 40 %
  10. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • K. Zaplatílek, MATLAB Začínáme se systémy. Tribun EU 2011, ISBN 9788073992996
  • Mathworks: Matlab Help Center: Get Started with Matlab, available: https://www.mathworks.com/help/matlab/getting‑started‑with‑matlab.html