Digitálne komunikácie 1

  Cieľ predmetu

  Predmet umožňuje pochopiť a aplikovať základné princípy disciplíny Digitálne komunikácie, ktorá je vetvou Teórie komunikácie, ktorá je aplikačným oborom Teórie informácie. Prenosové techniky a techniky kódovania sú vysvetlené v súvislosti s jednotlivými blokmi simplexného prenosového systému. Menovite sa preberajú základné kódy pre transláciu, kontrolu chýb, kompakciu, kompresiu, ako aj kapacita diskrétneho kanála. Tento predmet je základom pre štúdium nasledujúcich predmetov: IPv6 a Internet vecí, Architektúra bezdrôtových 2G a 3G sietí , Digitálne komunikácie 2, Bezdrôtové komunikácie, Architektúra bezdrôtových 4G a 4G+ sietí a Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí. Získané poznatky však môžu byť aplikované v ďaleko širšom meradle, a to nielen v telekomunikáciách, ale aj v informatike, automatizácii, robotike a spotrebnej elektronike.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Motivačný úvod, vývoj, trendy disciplíny a jej súčasné miesto a význam; Model simplexného systému.
  2. Úvod do teoretických základov disciplíny digitálne komunikácie.
  3. Opis zdroja informácie.
  4. Bezstratové metódy kódovania informácie zo zdroja.
  5. Úvod do metód určovania kapacity kanálov.
  6. Kapacita kanála.
  7. Polarizácia kanálov.
  8. Polárne kódy.
  9. Linkové signály používané v praxi a ich základné vlastnosti.
  10. Kanály s obmedzeniami a konštrukcia translačných kódov.
  11. Zvyšovanie spoľahlivosti pomocou metód kontrolujúcich chyby.
  12. Cyklické kódy ako základ FEC a ARQ metód kontroly chýb.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Podmienky na absolvovanie predmetu je splnenie požiadavky na pripustenie ku skúške a úspešné vykonanie písomnej skúšky.
  • Podmienkou pripustenie ku skúške je účasť na prednáškach a na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80‑227‑0513‑6.
  • FARKAŠ, P. Transcontrol Codes. Praha : Wolters Kluwer a. s., 2014. 148 s. ISBN 978‑80‑7478‑566‑5.