Digitálne komunikácie 2

  Cieľ predmetu

  Predmet umožňuje študentom pochopiť a aplikovať ďalšie základné a pokročilejšie princípy disciplíny Digitálne komunikácie, ktoré neboli preberané v predmete Digitálne komunikácie 1. Menovite optimálny prijímač v AWGN kanáli, číslicové modulácie, konvolučné kódy. Tento predmet je základom pre štúdium nasledujúcich predmetov: IPv6 a Internet vecí, Bezdrôtové komunikácie, Architektúra bezdrôtových 4G a 5G+ sietí a Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí. Získané poznatky však môžu byť aplikované v širokom rozsahu v moderných komunikačných systémoch a sieťach.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Konečné polia
  2. Úvod do BCH a RS kódov, kódovanie RS kódov
  3. Dekódovanie RS kódov
  4. Opis signálov v základnom a preloženom pásme
  5. Aditívny biely Gaussov šum a kanál AWGN, základné a preložené pásmo
  6. Optimálny prijímač v základnom pásme pre kanál typu AWGN
  7. Euklidova vzdialenosť a priestor signálov
  8. Číslicové modulácie
  9. Číslicové modulácie
  10. Konvolučné kódy
  11. Konvolučné kódy
  12. TCM

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Podmienky na absolvovanie predmetu je splnenie požiadavky na pripustenie ku skúške a úspešné vykonanie písomnej skúšky.
  • Podmienkou pripustenie ku skúške je účasť na prednáškach a na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80‑227‑0513‑6.
  • S. Haykin: Digital Communications systems, Wiley & Sons, 2013, 800 s., ISBN: 978‑0‑471‑64735‑5