Diplomová práca

  Cieľom štátnej skúšky je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal vypracovaním diplomovej práce a štúdiom študijného programu, schopnosť aplikovať ich pri riešení problémov a schopnosť obhájiť svoje názory v diskusii. Absolvent je schopný priniesť nové originálne poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal vypracovaním diplomovej práce a štúdiom študijného programu, schopnosť aplikovať ich pri riešení problémov a schopnosť obhájiť svoje názory v diskusii.

  Stručná osnova predmetu

  1. Vypracovanie diplomovej práce.
  2. Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce.
  3. Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou.
  4. Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce.
  5. Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Skúšobná komisia hodnotí komplexne obhajobu diplomovej práce ako aj širšiu odbornú rozpravu k nej.
  • V prípade hodnotenia klasifikačným stupňom FX skúšobná komisia určí, či študent musí prepracovať diplomovú prácu, alebo študent neuspel pri širšej odbornej rozprave. Prípadný rozsah prepracovania diplomovej práce určí skúšobná komisia.