Diplomový projekt 1

  Študent ovláda metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukazuje schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Študent získa hlboké vedomosti v oblasti zvolenej témy.

  Študent získa zručnosti:

  • rešerš literatúry vo zvolenej oblasti
  • integrovanie vedomostí, formulovanie rozhodnutí aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách
  • riešenie zložitých úloh odborného aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti
  • spracovanie dokumentácie a vyvodzovanie záverov

  Študent získa kompetencie:

  • samostatne navrhovať riešenie úlohy
  • vyriešiť a zdokumentovať riešenie úlohy a dosiahnuté výsledky
  • jasne a jednoznačne dokáže komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom i laickým adresátom

  Stručná osnova predmetu

  1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
  2. Analýza problému.
  3. Písomná a ústna prezentácia výsledkov riešenia projektu.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Odovzdanie požadovaných materiálov podľa zadania projektu. Obhájenie projektu.
  • Hodnotenie práce študenta počas semestra – max. 50 bodov.
  • Vypracovanie písomnej správy a jej obhajoba – max. 50 bodov.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc:Votobia. 278 s
  • ISO 2145:1978: Documentation – Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 690:1987: Documentation – Bibliographic references. Content, form and structure.

  Poznámka

  Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.