Diplomový projekt 2

  Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej práce.

  Stručná osnova predmetu

  1. Podrobný návrh riešenia.
  2. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
  3. Komplexné overenie riešenia.
  4. Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
  5. Vypracovanie písomnej dokumentácie.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom, ktorý udeľuje vedúci záverečnej práce na základe práce študenta a vypracovaného diplomového projektu.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.

  Poznámka

  Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.