IPv6 a Internet vecí

  Cieľ predmetu

  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s Internetom vecí a nástupom rodiny protokolov spojených s protokolom IPv6 a technológií zabezpečujúcich interoperabilitu so staršími technológiami. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých sieťových aplikácií v jazyku Python a konfigurácii aktívnych sieťových prvkov s využitím simulátora GNS3 a vybranej virtualizačnej platformy, ako aj skutočného hardvéru – smerovačov a prepínačov, ako aj IoT uzlov. Od študentov sa očakáva predchádzajúca základná orientácia v problematike počítačových sietí: znalosť RM ISO/OSI, TCP/IP a základný prehľad v IEEE štandardizácií technológií linkovej vrstvy a adresácie a smerovania v IPv4.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Informačná infraštruktúra modernej spoločnosti, Internet a Internet of Things. Formáty adries v IPv6.
  2. Adresácia v IPv6, typy adries a rozdelenie adresného priestoru. ULA a LLA.
  3. Kľúčové mechanizmy IPv6. Opakovanie TCP/IP.
  4. Autokonfigurácia v moderných IPv6 a IoT sieťach. NDP, SLAAC a DHCPv6.
  5. NAT v IPv4 a IPv6, firewall.
  6. Tunelovanie v IPv4 a IPv6. VPN a IPsec.
  7. DNS a IPv6. Anycast adresácia. Mechanizmy interoperability medzi IPv4 na IPv6.
  8. Použitie IPv6 v inteligentnom prostredí. Úvod do IoT sietí.
  9. Štandardy a protokoly linkovej vrstvy bezdrôtových a IoT sietí: LR‑WLAN a WPAN. WiFi‑6
  10. Štandardy a protokoly linkovej vrstvy bezdrôtových a IoT sietí: LR‑WAN.
  11. Štandardy a protokoly bezdrôtových a IoT sietí ‑ vyššie vrstvy.
  12. Pokročilé témy IPv6.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Prednášky a cvičenia sa realizujú prezenčne alebo formou online, pričom forma sa môže v priebehu semestra zmeniť. Študenti sú povinní zúčastňovať sa len na tom cvičení, na ktoré sú prihlásení podľa krúžkového zoznamu.
  • Prístup na prednášky a cvičenia je umožnený len študentom riadne zapísaným na predmet. Študentom, porušujúcim univerzitné predpisy, môže byť ďalší prístup odmietnutý.
  • Študenti sú povinní dodržiavať pravidlá špecifikované v smerniciach fakulty dostupných na stránkach fakulty, univerzity a v systéme AIS.
  • Konzultovať prednášky a cvičenia je možné len počas semestra. Dátum a čas sa dohodne vopred cez email. Najvýhodnejšie je konzultovať/pýtať sa priamo na, alebo hneď po skončení prednášky/cvičenia. Počas skúškového obdobia sa už nekonzultuje. Konzultácia neznamená náhradu vymeškaných hodín, ale len prípadné vysvetlenie nejakého konkrétneho aspektu, ktorému študent nerozumie.
  • Je prísne zakázané zhotovovať z prednášok, cvičení, skúšok alebo konzultácií akékoľvek audio/vizuálne záznamy. Zhotovenie akéhokoľvek záznamu sa okamžite rovná neúspešnému ukončeniu predmetu.
  • Študenti sú povinní na cvičeniach ovládať už odprednášanú látku ako aj látku preberanú na predchádzajúcich cvičeniach predmetu. Tieto znalosti môžu byť priebežne testované a hodnotené.
  • Žiadna neospravedlnená absencia na cvičeniach. Povolené sú maximálne 2 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
  • Zisk minimálne 30 bodov za riešenie úloh na cvičeniach. Body sú prideľované na základe úspešnosti riešenia úloh na cvičeniach.
  • Celková známka bude odvodená od bodového hodnotenia nasledovne:
   • Laboratórne cvičenia počas semestra max. 40 %
   • Záverečný projekt odovzdávaný počas skúškového obdobia max. 60 %
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Dokumenty RFC na webe IETF: https://www.ietf.org/standards/rfcs/
  • IPv6 Fundamentals: A Straightforward Approach to Understanding IPv6, 2nd Edition. Cisco Press. 2017. ISBN‑13: 978‑1‑58714‑477‑6
  • P. Satrapa: IPv6 ‑ Internetový protokol verze 6. 4. vydanie. Edice CZ.NIC 2019. Dostupné na: https://knihy.nic.cz/files/edice/IPv6‑2019.pdf
  • Štandardy IEEE: https://www.ieee.org/standards/