Komunikačné a informačné siete

  Cieľ predmetu

  Cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky počítačových sietí, oboznámiť ich so základným pojmovým aparátom v uvedenej oblasti a jeho aplikáciou pri riešení praktických problémov v počítačových sieťach najmä v kontexte sieťových modelov ISO/OSI a TCP/IP. Dôraz je kladený na linkovú, sieťovú a transportnú vrstvu, konkrétne technológie Ethernet a protokol IPv4. Študenti získajú aj základné praktické skúsenosti pri konfigurácií aktívnych sieťových prvkov a analýze protokolov. Predmet prináša úvod do praktickej konfigurácie sieťových zariadení Cisco v simulátore, ako aj s použitím reálnych zariadení.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod do problematiky počítačových sietí. Základné pojmy a všeobecné princípy. Režimy adresovania. Topológie. Klasifikácia sietí.
  2. Vrstvový model sieťovej komunikácie. Princíp zapuzdrenia. Referenčný model ISO/OSI a model TCP/IP.
  3. Fyzická vrstva: štandardizácia prenosových médií. Štruktúrovaná kabeláž.
  4. Linková vrstva: úvod do technológie Ethernet. CSMA/CD –vs- full duplex.
  5. Linková vrstva: mechanizmy LLC, IEEE 802.1Q, VLAN, Prehľad štandardov IEEE 802.3.
  6. Sieťová vrstva: protokol IPv4 – adresácia, IP datagram. Protokol ARP a ICMP.
  7. Sieťová vrstva: protokol IPv4 – smerovanie. CIDR. Smerovacie protokoly. Protokoly RIP a OSPF. Úvod do NAT.
  8. Transportná vrstva – úvod: porty a protokol UDP a TCP. Protokol DHCP.
  9. Transportná vrstva – pokračovanie: mechanizmy protokolu TCP.
  10. Systém DNS.
  11. Protokoly a technológie aplikačnej vrstvy. Protokol HTTP a úvod do webových technológií.
  12. Protokoly a technológie aplikačnej vrstvy: FTP, SSH, infraštruktúra pre email: SMTP a MIME, POP a IMAP.

  Podmienky absolvovania predmetu

  1. Prednášky a cvičenia sa realizujú prezenčne alebo formou online, pričom forma sa môže v priebehu semestra zmeniť. Študenti sú povinní zúčastňovať sa len na tom cvičení, na ktoré sú prihlásení podľa krúžkového zoznamu.
  2. Prístup na prednášky a cvičenia je umožnený len študentom riadne zapísaným na predmet. Študentom, porušujúcim univerzitné predpisy, môže byť ďalší prístup odmietnutý.
  3. Študenti sú povinní dodržiavať pravidlá špecifikované v smerniciach fakulty dostupných na stránkach fakulty, univerzity a v systéme AIS.
  4. Konzultovať prednášky a cvičenia je možné len počas semestra. Dátum a čas sa dohodne vopred cez email. Najvýhodnejšie je konzultovať/pýtať sa priamo na, alebo hneď po skončení prednášky/cvičenia. Počas skúškového obdobia sa už nekonzultuje. Konzultácia neznamená náhradu vymeškaných hodín, ale len prípadné vysvetlenie nejakého konkrétneho aspektu, ktorému študent nerozumie.
  5. Je prísne zakázané zhotovovať z prednášok, cvičení, skúšok alebo konzultácií akékoľvek audio/vizuálne záznamy. Zhotovenie akéhokoľvek záznamu sa okamžite rovná neúspešnému ukončeniu predmetu.
  6. Študenti sú povinní na cvičeniach ovládať už odprednášanú látku ako aj látku preberanú na predchádzajúcich cvičeniach predmetu. Tieto znalosti môžu byť priebežne testované a hodnotené.
  7. Žiadna neospravedlnená absencia na cvičeniach. Povolené sú maximálne 2 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
  8. Zisk minimálne 30 bodov za riešenie úloh na cvičeniach. Body sú prideľované na základe úspešnosti riešenia úloh na cvičeniach.
  9. Celková známka bude odvodená od bodového hodnotenia nasledovne:
   1. Laboratórne cvičenia počas semestra max. 40 %
   2. Záverečný projekt odovzdávaný počas skúškového obdobia max. 60 %
  10. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základná
  • TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
  • DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
  • STEVENS, W., WRIGHT, G R. TCP/IP illustrated. Vol.2: The implementation. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 1174 s. ISBN 0-201-63354-X.
  Odporúčaná
  • IETF RFC dokumenty na internete: www.ietf.org
  • Štandardy IEEE na Internete: standards.ieee.org