Kódovanie a prenos videa

  Študent získa vedomosti: o charakteristikách videa, transformačnom kódovaní, odhade pohybu, detekcii ostrého strihu, škálovateľnosti, štandardov pre kódovanie videa, distribúcii videa – DVB, IPTV, metrikách hodnotenia kvality videa, štandardoch pre subjektívne a objektívne hodnotenie kvality videa. Dokáže navrhnúť reálny systém pre retransmisiu videa.

  Stručná osnova predmetu

  1. Kódy s variabilnou dĺžkou slova.
  2. Charakteristiky videa: priestorové rozlíšenie, podvzorkovanie chromatických zložiek, video zábery, typy prechodov medzi video zábermi, ostrý strih.
  3. Základná schéma transformačného kódera: bloková diskrétna ortogonálna transformácia, kvantizácia, snímanie koeficientov.
  4. Základná schéma transformačného kódera: kódovanie koeficientov. Všeobecná schéma video kódera.
  5. Hierarchická štruktúra video toku: GOP, GOB, typy snímok, rezy makroblokov, typy makroblokov, bloky.
  6. Využitie metód odhadu pohybu, metódy hľadania ostrého strihu. Adaptívna štruktúra GOP.
  7. Metódy škálovania kódovaného videa: časové, spektrálne, podľa PSNR, priestorové, hybridné.
  8. Medzinárodné štandardy pre kódovanie videa: h.261, h.263, MPEG1, MPEG2/h.262.
  9. Medzinárodné štandardy pre kódovanie videa: MPEG4 Visual, MPEG 4 AVC/h.264.
  10. Distribučné systémy prenosu videa: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2.
  11. IPTV, metódy pre rýchle prepínanie kanálov.
  12. Metriky hodnotenia kvality videa, medzinárodné odporúčania pre subjektívne a objektívne hodnotenie kvality videa, evaluácia objektívnych metód.

  Podmienky absolvovania

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Testy počas semestra 30%
  • Skúška – písomná forma 60%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra

  • POLEC, J. – KARLUBÍKOVÁ, T. – ORAVEC, M. – PAVLOVIČOVÁ, J. – VARGIC, R. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 195 s. ISBN 80-223-1392-0.
  • GHANBARI, M. Video coding an introduction to standard codecs. London : Institution of Electrical Engineers, 1999. 260 s. ISBN 0-85296-762-4.