Multimediálne služby a aplikácie

  Cieľ predmetu

  Študent spozná základné špecifiká systémov a služieb pre multimédiá a ich zložky, ich architektúry a vlastnosti a vybrané časti systémov sa naučí realizovať. Študent získa vedomosti a praktické zručnosti pre kombinované aj jednotlivé zložky multimédií ako audio, statický obraz, video, text, animácia, vektorová a rastrová grafika. Je pri tom kladený dôraz na tvorbu úpravu, ukladanie, prenos, interakciu, vyhodnocovanie kvality.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Prechod od diskrétnych a spojitých signálov k multimediálnym signálom.
  2. Klasifikácia multimédií, spájanie multimediálnych signálov.
  3. Audio zložka, jej vlastnosti a členenie, spracovanie, algoritmy, špecifiká, systémy a aplikácie.
  4. Obrazová zložka, jej vlastnosti a členenie, spracovanie‑algoritmy, špecifiká, 2D‑3D grafika, systémy a aplikácie.
  5. Video zložka a animácie, jej vlastnosti a členenie, spracovanie‑algoritmy, špecifiká, systémy a aplikácie.
  6. WEB a multimédiá, vlastnosti technológie, systémy a aplikácie.
  7. Základy typografie.
  8. Štandardy, formáty a kontajnery na kódovanie multimédií a ich zložiek.
  9. Interaktivita a užívateľské rozhranie systémov.
  10. Hodnotenie kvality rekonštruovanej informácie, prístupnosť a zrozumiteľnosť pre používateľa.
  11. Multimediálne siete s dôrazom na siete v domácnostiach, CMS systémy, multimediálne databázy.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Vypracovanie zadania vo forme vedeckého článku 17%
  • Skúška ‑ písomná forma 73%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, získanie 5% za aktivitu a 14% za vypracovanie zadania.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • LEVICKÝ, D. Multimediálne telekomunikácie: Multimédiá, technológie a vodoznaky. Košice : Elfa, 2002. 240 s. ISBN 80‑89066‑58‑5.
  • ŠIKUDOVÁ, E. ‑‑ ČERNEKOVÁ, Z. ‑‑ BENEŠOVÁ, V. ‑‑ HALADOVÁ, Z. ‑‑ KUČEROVÁ, J. Počítačové videnie detekcia a rozpoznávanie objektov. Praha : Wikina, 2014. 378 s. ISBN 978‑80‑87925‑06‑5.
  • Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
  • Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.