Siete novej generácie

  Cieľ predmetu

  Predmet komplexne uvádza problematiku prepojovacích systémov a sietí s orientáciou na NGN; definuje pojem VTS; uvádza princípy prepojovania pre oblasť TDM aj IP; uvádza problematiku terminálov; zaoberá sa číslovaním a prenositeľnosťou čísiel; rieši tvorbu prepojovacích polí a spôsoby riadenia komunikačných systémov; orientuje sa na riešenie rozhraní a protokoly v komunikačných systémoch a sieťach.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Prepojovanie v kontexte moderných telekomunikácií; princípy, pojmy.
  2. Charakteristiky vývoja prepojovacích systémov a sietí; systémy 5. generácie.
  3. Koncové telekomunikačné zariadenia.
  4. Technologická podstata prepojovania.
  5. Systémová signalizácia a rozhrania v prepojovacích systémoch a sieťach.
  6. Evolučné procesy v telekomunikáciách; technická spoľahlivosť telekomunikačnej siete a dostupnosť služieb; požiadavky na komunikačnú infraštruktúru.
  7. Procesy konvergencie v telekomunikáciách; NGN ako nový model telekomunikačnej siete; komponenty, funkcie a služby telekomunikačnej siete.
  8. Hodnotenie kvality hlasovej komunikácie v prepojovacích sieťach.
  9. Vplyv oneskorenia na kvalitu hlasovej komunikácie v prepojovacích sieťach.
  10. Prenositeľnosť čísla telekomunikačného terminálu.
  11. Číslovanie účastníckych zariadení v telekomunikačných sieťach; ENUM.
  12. Protokoly pre systémy na báze softvérovej telefónie. IP, TCP, UDP, SDP, RTP, SCTP, SIP, H.323, IAX2.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach, písomná skúška.
  • Požiadavky na pripustenie ku skúške; Počet bodov za cvičenia: maximálne 30 ‑ minimálne 15.
  • Požiadavky na úspešné ukončenie predmetu; Počet bodov za skúšku: maximálne 70 ‑ minimálne 56.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Baroňák, I., Kupkovič, M., Hlubocký, R., Rybár, P.: Switching Systems. ‑ Bratislava: FEI STU, 2003. CD‑Rom.
  • Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2010.
  • Flood, J. E.: Telecommunications Switching, Traffic and Networks. Prantice Hall, New York, 2015, ISBN 0‑13‑033309‑3.
  • Hanrahan Hu.: Network Convergence. John Wiley & sons, Ltd. Great Britain. 2012, ISBN 9780470024416.
  • Hanrahan, Hu.: Network Convergence; Services, Transport and Operations Support. John Wiley and Sons Ltd., England, 2014, 447 p. ISBN 978‑0‑470‑02441–6.
  • Hersent, O., Petit. J.P., Gurle, D.: Beyond VoIP; Understanding Voice Technology and Networking Techniques for IP Telephony. 2016. In: A John Wiley and Sons, publikacation. ISBN 0‑470‑02362‑7, 278 p.
  • Thompson, R. A.: Telephone Switching Systems. Artech House, Boston, 2015, ISBN 1‑58053‑088‑5.
  • Wolf, H. K., Barnes, R.: VoIP emergency calling – foundation and practice. In: A John Wiley and Sons, publikacation. 2016. ISBN 978‑470‑66594‑7 (H/B). 237 p.
  • Wuthnow, M., Staffor, M., Shih, J.: IMS; A New Model for Blending Applications. Taylor and Francis Group, LLC. 335 p. ISBN 978‑1‑4200‑9285‑1.