Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

  Študenti získajú vedomosti: o Hilbertovych priestoroch, waveletovej transformácii (WT), realizácii WT bankou filtrov, štruktúrovaných spektrásh, aplikáciách WT – redukcia šumu, kompresia, JPEG 2000, waveletoch v počítačovej grafike. Budú vedieť, čo sú regióny záujmu a význačnosť v obraze. Získavú vedomosti o aritmetickom kódovaní, CABAC, video objektoch, videoanalytike, kódovaní Ultra HD, 360° a 3D videa.

  Stručná osnova predmetu

  1. Signály a hilbertove priestory, spektrogramy, princíp neurčitosti.
  2. Waveletová transformácia (WT) a jej druhy, definície, vlastnosti, spôsob výpočtu.
  3. Štruktúrované spektrá a spôsob kompresie, JPEG 2000.
  4. Regióny záujmu a význačnosť v obraze a videu.
  5. Odstraňovanie šumu v obraze, wavelety v počítačovej grafike.
  6. Aritmetické kódovanie a jeho druhy, Golombove kódy, CABAC.
  7. Kódovanie hraníc a obsahu videoobjektov.
  8. Metódy odstraňovania pozadia a video analytika.
  9. Kódovanie videa, štandardy H.264 a H265
  10. Kódovanie UHD, 360°, 3D videa
  11. Video objekty: transformačné kódovanie obsahu videoobjektov, triangulárny mesh, afínna transformácia.
  12. 3D mesh kódovanie, syntéza scény a videoobjektov.
  13. Kódovanie videa v rozlíšení Ultra HD, štandard H.265-HEVC.
  14. Kódovanie 3D videa, rozšírenie štandardov H.264 a H.265.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Testy počas semestra 30%
  • Skúška – písomná forma 60%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • VARGIC, R. Wavelety a banky filtrov. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 136 s. ISBN 80-227-2093-3.
  • GHANBARI, M. Video coding an introduction to standard codecs. London : Institution of Electrical Engineers, 1999. 260 s. ISBN 0-85296-762-4.
  • POLEC, J. – KARLUBÍKOVÁ, T. – ORAVEC, M. – PAVLOVIČOVÁ, J. – VARGIC, R. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 195 s. ISBN 80-223-1392-0.