Prístupové siete

  Cieľ predmetu

  Študent získa poznatky o rôznych typoch pevných telekomunikačných prenosových médií z hľadiska konštrukčného, prenosových vlastností a nepriaznivých vplyvov pri prenose signálov. Študent dokáže analyzovať šírenie mikrovlnného žiarenia a prenosové vlastnosti bezdrôtového spojenia. Študent ovláda využitie metalických a optických prenosových médií pre prístupové siete a súčasné požiadavky multimediálnych telekomunikácií prostredníctvom nových technológií v prístupových sieťach ‑ xDSL, PLC, PON, AON.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Význam pevných prenosových médií pre telekomunikačné prístupové siete.
  2. Vývoj prístupových sietí, infraštruktúra širokopásmových prístupových sietí.
  3. Prístupové siete ‑ architektúra FTTx, prístup k zákazníkom.
  4. Klasifikácia, prenosové vlastnosti a využitie rôznych typov metalických prenosových médií ‑ vzdušné telefónne vedenia, telekomunikačné káblové vedenia, symetrické káble, koaxiálne káble, telekomunikačné vlnovody.
  5. Technológie xDSL – fyzikálne prostredie, princípy spracovania signálov, typy.
  6. Technológie PLC – fyzikálne prostredie.
  7. Analýza šírenia mikrovlnného žiarenia, rozbor prenosových vlastností bezdrôtového spojenia.
  8. Technológie bezdrôtového prenosu používané v prístupových sieťach.
  9. Technológia budovania optických trás v konvergovaných telekomunikačných sieťach. Káble s optickými vláknami, konštrukčné a prenosové vlastnosti.
  10. Analýza šírenia optického žiarenia, rozbor prenosových vlastností optických prenosových médií. Typy optických vlákien používané v prístupových telekomunikačných sieťach.
  11. Optické vlákno, nepriaznivé vplyvy z hľadiska prenosovej kapacity a dosahu prenosu – tlmenie, disperzia. Štruktúra optických prístupových sietí AON a PON.
  12. Pasívne optické siete PON. Základné vlastnosti, koncept a architektúra siete TDM‑PON. Vlnovodĺžkový manažment v sieťach PON.
  13. Prístupové siete ‑ služby Narrowband & Broadband, merania.
  14. Budúcnosť PON, prideľovanie šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v sieťach PON.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Podmienky na pripustenie ku skúške:
   • žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 ospravedlnené (cez PGO a AIS !!!) neúčasti; úspešné absolvovanie testov; aktívna účasť na cvičeniach
  • Celkové bodové ohodnotenie:
   • maximálny počet bodov z cvičení = 40 bodov (2 testy po 10 b = 20 b., aktívna účasť = 20 b.)
   • minimálny. počet bodov pre vykonanie skúšky = 25 bodov
  • Podmienky na úspešné ukončenie predmetu:
   • úspešné absolvovanie záverečného testu (písomná skúška); minimálny počet bodov získaných zo záverečného testu je 30 zo 60 možných; minimálny celkový počet bodov získaných z cvičení a záverečného testu je 56 zo 100 možných
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základná

  • ČUCHRAN, J. ‑‑ RÓKA, R. Telekomunikačné prenosové vedenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978‑80‑227‑3482‑0.
  • ČUCHRAN, J. ‑‑ RÓKA, R. Optokomunikačné systémy a siete. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 208 s. ISBN 80‑227‑2437‑8.

  Odporúčaná

  • Flood, J.E.: Telecommunication networks, The Institute of Electrical Engineers, London, 1997.
  • Kazovsky, L.: Broadband Optical Access Networks, Wiley, 2011.
  • Lam, C.: Passive Optical Networks – Principles and Practice. Elsevier, 2007.
  • McCabe, J.D.: Network Analysis, Architecture and Design, Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, Burlington, 2007.