Rozhranie človek – stroj

  Cieľ predmetu

  Predmet je zameraný na oboznámenie poslucháča s novými trendmi a filozofiou vývoja v oblasti rozhraní človek – stroj. Poslucháč by mal získať prehľad o používaných technológiách a technickom pozadí a získaný obraz aplikovať v kontexte vyšších odborných predmetov.

  Stručná osnova predmetu

  Úvod do HMI. Prirodzená komunikácia, multimodalita, typy rozhraní človek – stroj.
  Zásady správneho návrhu rozhraní (GUI). Ľudské vnímanie a rozpoznávanie. Psychológia používateľov, pozornosť, myslenie, vnímanie podnetov.
  Zvuková interakcia. Vlastnosti zvuku a reči. Vnimanie zvuku -psychoakustika. Aplikácie pre zvukové rozhrania:Syntéza reči,Rozpoznávanie reči, Identifikácia. Senzory na zber a reprodukciu zvuku. Vizuálna interakcia. Vlastnosti svetla- obrazu. Vnimanie statického a dynamického obrazu. Aplikácie pre vizuálne rozhrania: Rozpoznávanie tváre- objektov,gest, identifikácia, atď. Senzory na zber a zobrazenie obrazu/ pohybu
  Rozhrania pre zvyšné vnemy: hmat, čuch, chuť. Technológie, koncepty a použitie.
  Rozhranie mozog – stroj. Senzory, spôsoby činnosti,využitie.
  Koncept zmiešanej reality, virtuálna realita, technológie, existujúce výskumné a komerčné projekty.

  Obsah prednášok

  1.Rozhranie človek stroj a Interakcia človek stroj: pojmy, typy, delenia, príklady, vedné oblasti, návrh (dotácia 0/0)
  2.Spôsoby a pravidlá komunikácie, ľudské zmyslové vnímanie, špecifické aspekty komunikácie so strojom (dotácia 0/0)
  3.Základy správneho návrhu rozhrania (GUI) (dotácia 0/0)
  4.Vnímanie zvuku, psychoakustika, vlastnosti reči a audio signálov. (dotácia 0/0)
  5.Aplikácie audio rozhrania: rozoznávanie reči, syntéza reči a hudby, identifikácia/verifikácia rečníka (dotácia 0/0)
  6.Zariadenia/senzory pre zber, produkciu a modifikáciu zvukových vnemov: mikrofóny, reproduktory a „mixovacie“ zariadenia. (dotácia 0/0)
  7.Základné aspekty vizuálneho vnemu, vlastnosti – obmedzenia (dotácia 0/0)
  8.Aplikácie obrazového rozhrania: rozpoznávanie tvári, rozpoznávanie dúhovky, rozpoznávanie odtlačkov prstov, rozpoznávanie gest a 3D obrazu, animácia a počítačová grafika (dotácia 0/0)
  9.Zariadenia/senzory pre zber a zobrazenie obrazových vnemov: kamery, fotoaparáty, termokamery, displeje, projektory, 3D displeje, 3D kamery, lasery (dotácia 0/0)
  10.Základné aspekty zvyšných vnemov: čuch, hmat, chuť, zariadenia/senzory pre zber a produkciu vnemov: čuch, hmat, chuť a ich aplikácie. (dotácia 0/0)
  11.Rozhranie mozog stroj: delenie mozgových vĺn a ich charakteristika, zber dát- senzory, aplikácie (dotácia 0/0)
  12.Virtuálna realita: opis konceptu, technologické riešenia (dotácia 0/0)

  Obsah cvičení

  1. Úvod k rozhraniam človek – stroj, história a budúcnosť komunikácie s počítačom
  2. Grafické používateľské rozhrania, zvukové modality a technológie
  3. Obrazové modality a technológie
  4. Modality ďalších zmyslov
  5. Pokročilé rozhrania a ich aplikácie
  6. Virtuálna a rozšírená realita