Riadenie telekomunikačných sietí

  Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér – agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o manažovaní sietí a služieb podľa TMN, eTOM, ITIL, ako aj o manažmente jednotlivých telekomunikačných technológií.

  Stručná osnova predmetu

  Úvod do problematiky riadenia sietí. Koncepcia manažér-agent. Model FCAPS. MIB. SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Telekomunikačná riadiaca sieť – TMN. Funkčná architektúra TMN. Fyzická architektúra TMN. Rozhrania v TMN. Informačná architektúra TMN. Riadenie OSI. CMIP a CMIS. SMF. TMF Frameworx: princípy, procesný model – eTOM, informačný model – SID. TMF Frameworx: aplikačný rámec – TAM, integračný rámec. Riadenie IT služieb – ITSM/ITIL. Riadenie infraštruktúry telekomunikačnej siete: Riadenie sieťových prvkov, siete, zákazníkov a služieb. OAM funkcie a mechanizmy v IP, MPLS, OTH, DWDM, PBB, PBB-TE. NETCONF a YANG. Bezpečnosť riadenia sietí. Riadenie QoS. Riadenie sietí NGN. Alternatívne technológie pre TMN.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov a dve laboratórne úlohy po 15 bodov.
  • Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky.
  • Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20 bodov.
  • Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základné:

  • BRABEC, Z. – HOFMAN, P. – MEDVECKÝ, M. Management and Control of ICT Infrastructure. Bratislava: STU v Bratislave, 2005. 150 strany. ISBN 80-227-2306-1.

  Odporúčaná:

  • DIVAKARA K. U.: TMN: Telecommunications Management Network. Mcgraw-Hill Telecommunications, 1999, 421p. ,ISBN 978-0070658158
  • REILLY, J. P., CREANER, M.: Frameworx distilled – 2nd edition. TM Forum, 2010. ISBN 978-0979428180
  • RUSSELL, J., COHN. R.: Telecommunications Management Network. Book on Demand, 2012, 106p. ISBN:9785512168202
  • STALLINGS, W.: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd edition, Addison-Wesley, New York, 1999,619p. ISBN 9780201485349
  • ZELTSERMAN, D.: Practical Guide to SNMPv3 and Network Management, Prentice Hall, 1999, 337p. ISBN:9780130214539