Siete budúcnosti

  Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií.

  Stručná osnova predmetu

  Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do sietí budúcnosti (Future Networks, FN) a internetu budúcnosti (Future Internet), evolúcia NGN do FN, SDN&NFV (Software Defined Networking&Network Functions Virtualisation), koncepty, architektúra, manažment a kontrolné mechanizmy, SDN protokoly, NFV architektúra, Softvérová architektúra – virtualizované sieťové funkcie. Cloud computing: Cloud computing koncept, charakteristika Cloud computingu, Cloud computing komponenty a architektúra, modely služieb. CDN (Content Delivery Networks): CDN všeobecná architektúra, kontrolná vrstva, distribučná vrstva.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov a dve laboratórne úlohy po 15 bodov.
  • Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky.
  • Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20 bodov.
  • Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • BHOWMIK, Sandeep. Cloud Computing. 1st Edition. Cambridge University Press. 2017. 426 p ISBN-13: 978-1316638101
  • NADEAU, Thomas – GRAY, Ken. SDN: Software Defined Networks: An Authoritative Review of Network Programmability Technologies 1st Edition. O’Reilly Media. 2013. 384 p. ISBN-13: 978-1449342302
  • PODHRADSKÝ, Pavol – Helebrandt, Pavol – Halagan, Tomáš – Drozd, Ivan. Siete budúcnosti – SDN a NFV [elektronický zdroj]. 1.ed. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017, 39 s. ISBN 978-80-01-06250-0
  • PODHRADSKÝ, Pavol – MIKÓCZY, Eugen – SORIANO, Miguel – HELEBRANDT, Pavol – HALAGAN, Tomáš DROZD, Ivan. Future networks – Concepts, architectures and services [elektronický zdroj]. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2015. CD-ROM, 104 s. ISBN 978-80-227-4522-2
  • SORIANO Miguel. Cloud Computing [elektronický zdroj]. 1.ed. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017, 31 s. ISBN 978-80-01-06215-9