Spracovanie multimédií

  Cieľ predmetu

  Študent získa základné vedomosti z oblasti spracovania multimediálnych signálov. Spozná základné typy multimediálnych signálov a ich špecifiká. Naučí sa používať metódy na spracovanie a analýzu multimédií. Na základe toho dokáže analyzovať ich časové, spektrálne a energetické vlastnosti. Získa prehľad o základných o rôznych formách spracovania multimédií a ich použitie v praxi.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod, Signály a sústavy
  2. Kompresia obrazu, JPEG, MPEG
  3. Kompresia audia, kompresné metódy a štandardy
  4. Multimodálne rozhranie a jeho použitie pri identifikácii používateľa a navigácii systému
  5. Aplikácie pre spracovanie multimédií
  6. Virtuálna a rozšírená realita
  7. Multisensoriálne dáta

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Testy počas semestra 30%
  • Skúška ‑ písomná forma 60%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške: žiadna neospravedlnená neúčasť, max. 2 neúčasti na cvičeniach, minimálne 20 bodov z cvičení, z toho minimálne 6 bodov z testov počas semestra a minimálne 8 bodov zo semestrálnej práce vo forme vedeckého článku.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základná

  • LI, Z. ‑‑ DREW, M S. Fundamentals of Multimedia. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2004. 560 s. ISBN 0‑13‑061872‑1.
  • VASEGHI, S. Multimedia Signal Processing. Theory and Applications in Speech, Music and Communications. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2007.

  Odporúčaná

  • BERKA, R. Multimédia I. ČVUT, 2018. 178 s.