Širokopásmové systémy a siete

  Cieľ predmetu

  Predmet poskytuje znalosti princípov spojovania, konštrukcie telekomunikačných a sieťových zariadení a architektúr moderných spojovo orientovaných paketových sietí. Pokrýva všetky spôsoby elektronického aj fotonického spojovania využívané v sieťach LAN, MAN a WAN.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod do problematiky širokopásmových sietí. Požiadavky na širokopásmové spojovanie.
  2. Sériové spojovanie, aplikácie v LAN a MAN.
  3. Paralelné spojovanie. Paralelné spojovanie s prepájaním paketov.
  4. Radenie paketov, organizácie pamätí, prioritizácia, obsluha čakacích radov.
  5. Spojovacie prvky, siete a systémy.
  6. Technológie spojovo orientovaných paketových sietí (MPLS, MPLS‑TP, GMPLS, CE, PBB, PBB‑TE).
  7. Kvalita služby v širokopásmových paketových sieťach.
  8. Softvérovo definované siete (SDN).
  9. Širokopásmové prístupové siete.
  10. Optické spojovanie.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • V priebehu semestra budú hodnotené dve semestrálne úlohy (po 15 bodov), práca na cvičeniach a prezentácie úloh (10 bodov).
  • Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky.
  • Pre pripustenie ku skúške musí študent získať minimálne 20 bodov.
  • Skúška bude písomná.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  Základná

  • KOTULIAK, I. ‑‑ MEDVECKÝ, M. ‑‑ MIKÓCZY, E. ‑‑ PODHRADSKÝ, P. Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN. Bratislava : STU, 2007. 91 s. ISBN 978‑80‑227‑2610‑8.
  • GAMEC, J. ‑‑ KOTULIAK, I. ‑‑ LEVICKÝ, D. ‑‑ MATEJKA, J. ‑‑ MEDVECKÝ, M. ‑‑ MIKÓCZY, E. ‑‑ PODHRADSKÝ, P. ‑‑ RIDZOŇ, R. Multimédiá, NGN a spojovacie technológie. Bratislava : Tonada, 2007. ISBN 978‑80‑89299‑14‑0.

  Odporúčaná

  • De Ghein, L.: MPLS Fundamentals. Cisco Press. 2006. ISBN‑13: 978‑1‑58705‑197‑5
  • El‑Bawab, S., T. : Optical Switching, Springer, 2010, 476 p., ISDN 9781441938695
  • Law, E.: Multistage Interconnection Networks for Switching Fabric Designs. Lambert Academic Publishing, 2010 , 136 p. ISBN 9783838343815
  • Midwinter, E., J.: Photonics in Switching: Background and components. Academic Press, 1993, 322 p., ISBN 9780124960510
  • Midwinter, E., J.: Photonics in Switching: Systems. Academic Press, 1993, 352 p., ISBN 9780124960527
  • Szigeti, T. ‑ Hattingh, Ch.: End‑to‑End QoS Network Design: Quality of Service in LANs, WANs, and VPNs. Cisco Press, 2004