Tímový projekt 1

  Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia, z ktorých si vedú zápisnice. Študenti v tíme sú schopní počas semestra vytvoriť produkt (alebo jeho časť), podľa požiadaviek zadania a tiež vedia dokumentovať priebeh riešenia projektu. Študenti dokážu pripraviť vhodnú a zrozumiteľnú prezentáciu produktu a dokážu obhájiť svoje postupy riešenia úloh a ich výsledky pred komisiou. Ku svojej práci sa dokážu postaviť aj kriticky a teda vedia zhodnotiť svoju spoluprácu, identifikovať svoje silné a slabé stránky a tiež sú schopní ohodnotiť efektivitu a produktivitu jednotlivých členov tímu.

  Študent získa vedomosti:

  • Pozná fázy projektu.
  • Je schopný tvoriť dokumentáciu potrebnú pre hodnotenie projektu.
  • Vie ako vytvoriť vhodnú prezentáciu produktu a tímovej práce.

  Študent získa zručnosti:

  • Vie sa s ostatnými členmi tímu dohodnúť na optimálnom postupe.
  • Vie si s ostatnými členmi tímu rozdeľovať úlohy.
  • Vie sa s ostatnými členmi tímu kontrolovať a vzájomne sa ohodnotiť.
  • Vie s ostatnými členmi tímu organizovať konštruktívne stretnutia.
  • Má skúsenosti z tvorby produktu podľa zadanej špecifikácie.

  Študent získa kompetentnosti:

  • Pracovať v tíme na projektoch väčšieho rozsahu.
  • Organizovať projektové stretnutia a viesť zápisnicu.
  • Prezentovať a obhajovať výsledky projektu.

  Osoba zodpovedná za predmet: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., gregor.rozinaj@stuba.sk

  Stručná osnova predmetu

  1. Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
  2. Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
  3. Analýza problému, hrubý návrh riešenia.
  4. Dokumentácia k produktu a k priebehu projektu.
  5. Prezentácia a obhajoba výsledkov činnosti tímu.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Výsledky projektovej činnosti tímu sú prezentované a obhajované členmi tímu pred komisiou.
  • Komisia pri hodnotení členov tímu berie do úvahy nie len výsledky a obhajobu projektovej činnosti tímu ako celku, ale aj vlastné vzájomné hodnotenie efektivity a produktivity jednotlivých členov tímu.
  • Predmet je ukončený formou klasifikovaného zápočtu.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
  • Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
  • Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.