Tvorba softvéru v IKT

  Cieľ predmetu

  Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných databáz (jazyk SQL) a tranzakčného spracovania údajov.

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod do tvorby softvéru, vývojový cyklus, vývojové a projektové nástroje, základy jazyka Java.
  2. Elementárne programovanie a úvod do objektovo orientovaného programovania
  3. Základné prostriedky OOP a UML
  4. Polymorfismus, rozhrania a vhniezdené typy
  5. Modelovanie softwéru a návrhové vzory
  6. Metodika tvorby pri OOP, vývojové testovanie
  7. Zapúzdrenie aplikácií, aplikačné servery, tvorba škálovateľných aplikácií.
  8. Databázové a informačné systémy, relačná štruktúra dát
  9. Analýza a návrh relačnej databázy, normalizácia
  10. Indexy, uložené procedúry, práca s údajmi
  11. Tranzakcie a spracovanie dát v informačných systémov
  12. Testovanie softvéru a systémov

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna práca na cvičeniach 10%
  • Vypracovanie zadania 26%
  • Skúška ‑ písomná forma 64%
  • Podmienky na pripustenie ku skúške:
   • žiadna neospravedlnená neúčasť
   • max. 2 neúčasti na cvičeniach
   • získanie minimálne 50% za vypracovanie zadania (t.j. 13% z celkového hodnotenia)
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Březina, A., Agilní transformace ‑ Proč bývá tak křehká?, KOPP 2020, ISBN 978‑80‑7232‑521‑4, 216 s.
  • Desikan, S., Ramesh., G., Software Testing: Principles and Practices, Addison‑Wesley 2007
  • Eckel, B., Thinking in Java, Prentice Hall, 2006.
  • Fowler, M., Patterns of enterprise application architecture, Addison‑Wesley 2002
  • Page‑Jones, M., Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001
  • Patrick, J., J., SQL Fundemantals, Prentice Hall 2009
  • Sommerville, I., Software engineering, Pearson, 2010.