Inovácia štúdia v IKT na FEI STU

STAV: V hodnotiacom procese

Hlavným cieľom navrhovaného projektuje je inovovať a modernizovať koncepciu vzdelávania na báze prezenčnej a dištančnej on-line formy vzdelávania v študijných programoch zameraných na informačné a komunikačné technológie (IKT), na FEI STU Bratislava. Pre vybrané predmety budú do vzdelávacieho procesu na báze moderných IKT implementované nové formy výučby, nové metodiky a pedagogické prístupy. Zároveň budú pre tieto vybrané predmety vypracované študijné materiály (učebnice, príručky k laboratórnym cvičeniam a ďalší vzdelávací obsah), jednak v slovenskom jazyku, ako aj v anglickom jazyku. Zámerom je zvýšiť aj záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite a podporiť ich vzdelávanie vo svetovom jazyku. Využitá bude metodika  “Self-directed leaming” (tzv. Autonómne učenie/vzdelávanie) ktorú riešiteľský kolektív navrhovaného projektu vypracoval v rámci H2020 projektu “NEWTON”. Cieľom je mať komplexný moderný interaktívny vzdelávací systém, kde študent si sám podľa vlastných potrieb riadi prístup k rôznym vzdelávacím zdrojom na LMS portáli našej univerzity, pričom môže využiť interaktívnu komunikáciu s učiteľom/expertom, môže využívať rôzne komunikačné nástroje, ktoré LMS platforma poskytuje (chat, diskusné skupiny, fóra, wiki, workshopy). Vzdelávanie na strane študenta môže prebiehať pomocou osobného počítača, laptopu, tabletu alebo aj inteligentného telefónu či televízora. Pre podporu “student centric” modelu vzdelávania bude na riešiteľskom pracovisku projektu rozšírená existujúca IKT infraštruktúra. Veríme, že takýto komplexný, moderný interaktívny vzdelávací systém, ktorý bude ponúkať vzdelávanie v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku, zvýši záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite a podporí tak zvýšenie mobility študentov.