Moderné trendy a nové technológie online vzdelávania v IKT študijných programoch v Európskom vzdelávacom priestore

Popis projektu

Hlavným cieľom navrhovaného projektu je inovovať a modernizovať koncepciu vzdelávania na báze prezenčnej a dištančnej on-line formy vzdelávania (blended learning) v študijných programoch zameraných na informačné a komunikačné technológie (IKT), na FEI STU Bratislava. Táto koncepcia bude založená na báze “student centric” modelu vzdelávania.

Implementované budú nové formy výučby, nové metodiky a pedagogické prístupy do vzdelávacieho procesu na báze moderných IKT, vrátane: 3D VR a 3D AR aplikácií, stereo video aplikácií, aplikácií na báze sférických videí atď.). Zároveň budú pre vybrané skupiny predmetov vypracované študijné materiály (učebnice, príručky k laboratórnym cvičeniam a ďalší vzdelávací obsah), jednak v slovenskom jazyku, ako aj v anglickom jazyku.

Zámerom je zvýšiť aj záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite a podporiť ich vzdelávanie vo svetovom jazyku. Jednou z kľúčových aktivít v rámci navrhovaného projektu bude rozvinutie a rozpracovanie metodiky “Self-directed learning” (tzv. Autonómne učenie/vzdelávanie), kde študent si sám podľa vlastných potrieb riadi prístup k rôznym vzdelávacím zdrojom na LMS portáli našej univerzity, ale aj na ďalších vzdialených portáloch, môže využiť interaktívnu komunikáciu s učiteľom/expertom, môže využívať rôzne komunikačné nástroje, ktoré LMS platforma poskytuje (chat, diskusné skupiny, fóra, wiki, vorkšopy), vrátane prvkov gamifikácie.

Vzdelávanie na strane študenta môže prebiehať pomocou osobného počítača, laptopu, tabletu alebo aj inteligentného telefónu či televízoru.

Cieľom v rámci navrhovaného projektu je aj rozvinúť a rozšíriť metodiku “Self-directed learning” (ktorú riešiteľský kolektív navrhovaného projektu vypracoval v rámci H2020 projektu “NEWTON”) o ďalšie funkcionality a nástroje, a tak vytvoriť komplexný moderný interaktívny vzdelávací systém. Pre podporu “student centric” modelu vzdelávania bude na riešiteľskom pracovisku projektu inovovaná a rozšírená existujúca IKT infraštruktúra na báze najmodernejších IKT. Takto bude vytvorené otvorené, dynamické a flexibilné interaktívne vzdelávacie prostredie, ktoré umožní študentom v plnom rozsahu využívať komplexné autonómne vzdelávanie (complex self-directed learning), založené na tzv. “student centric” modeli vzdelávania, s možnosťou využitia prezenčných foriem vzdelávania, ale aj dištančného on-line interaktívneho vzdelávania – prístupu k študijným materiálom umiestnených na LMS platforme projektu, ako aj na vzdialených portáloch, možnosť vzdialeného prístupu k experimentom na zosieťovaných technických a virtuálnych laboratóriách.

Veríme, že takýto komplexný, moderný interaktívny vzdelávací systém, ktorý bude ponúkať vzdelávanie v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku, zvýši záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite a podporí tak zvýšenie mobility študentov Európskych univerzít v rámci Európskeho vzdelávacieho priestoru.