WRITE2021 – Mobilné pracovisko pre detekciu dysgrafie

Projekt je zameraný na rozpoznávanie špecifickej poruchy – dysgrafie, pomocou dát získaných z grafického tabletu na základe písaného textu alebo prekreslenia vopred ukázaných objektov. Rýchle, systematické a automatizované metódy založené na objektívnych meraniach definovaných metrík získaných počas písania alebo kreslenia testovanými subjektami môžu pomôcť identifikovať jedincov s rizikom poruchy učenia – dysgrafie, ale aj diagnostiky psychických porúch, napríklad depresie alebo Parkinsonovej choroby na základe metód diagnostikujúcich dysgrafiu. Cieľom projektu je vytvoriť rýchlu metódu diagnostikovania dysgrafie a ťažisková časť projektu pozostáva z návrhu metód, parametrov a reprezentácie, ktoré umožnia čo najefektívnejšie a najpresnejšie klasifikovať namerané dáta.

Ciele projektu

  • Analýza a porovnanie metód opísaných vo výskumoch, ktoré pri diagnostikovaní subjektov využívajú tablet a aplikáciu vhodného klasifikátora na získané dáta.
  • Prieskum dostupného softvéru pre tablet na zaznamenávanie písaného textu.
  • Na základe poznatkov navrhnúť metódu na klasifikáciu.
  • Návrh softvérovej implementácie určenej na diagnostiku poruchy.