Integrácia reálneho a virtuálneho sveta v prostredí zmiešanej reality

Jednou z hlavných výskumných tém v oblasti IKT je vytvorenie virtuálneho sveta pre virtuálnu komunikáciu (napr. Metaverse). Virtualizácia komunikácie umožňuje okrem iného jednoduchšiu technickú realizáciu ale aj tvorbu virtuálnych svetov s vymyslenými vlastnosťami. Cieľom predkladaného projektu je prepojiť virtuálny svet s reálnym svetom, ktorý je online snímaný a zobrazovaný vo virtuálnom svete (virtuálny teleport VT). Rozlišujeme dva druhy VT:

  • Snímanie  objektu/osoby a prenos hologramu do virtuálneho sveta,
  • Snímanie vzdialeného reálneho sveta a jeho sprítomnenie reálnym osobám.

Zodp. riešiteľ projektu je autorom patentových prihlášok za STU. Ich predmetom je unikátna koncepcia kamerového systému, ktorý zabezpečuje sférické snímanie priestoru v stereo kvalite. Úlohou projektu je integrovať aspoň časť takto zosnímaného priestoru/objektu do virtuálneho sveta. Synchronizácia kamier, projekcia a spájanie snímkov pre vytvorenie výsledného stereo pohľadu  je silná vedecko-výskumná výzva.

Kľúčové slová

videokonferencia v prostredí zmiešanej reality, virtuálny teleport, sledovanie 3D priestoru, spájanie obrazov

Vedecké ciele

Hlavným vedeckým cieľom je prepojenie virtuálneho sveta typu Metaverse s reálnym svetom formou virtuálneho teleportu vzdialeného priestoru alebo objektu/osoby.Základné vedecké ciele sú koncentrované do týchto oblastí:

  1. Návrh metód a algoritmov pre interaktívne multimediálne služby a aplikácie s dôrazom na doručovaniemultimediálneho obsahu vrátane jeho adaptácie so zameraním na obsah: staticky obraz, 2D video, 3D video, 360° a multismerové video, 3D telerealita, VR/AR
  2. Návrh a implementácia systému kamier pre neobmedzený všesmerový stereoskopický prenos obrazovejinformácie zo vzdialeného priestoru a ich synchronizácia
  3. Návrh a realizácia metód a algoritmov pre spájanie obrazov v rámci navrhnutého systému kamier
  4. Návrh metód a algoritmov pre interaktívne multimediálne služby a aplikácie s dôrazom na doručovanie multimediálneho obsahu vrátane jeho adaptácie so zameraním na interakciu a spätnú väzbu.
  5. Identifikácia, návrh a overenie nových možností adaptácie doručovania multimediálneho obsahu v 5G sieťach
  6. Integrácia takto vytvoreného teleportu priestoru alebo objektu/osoby do virtuálneho sveta


Experimentálne modely kamier pre stereoskopické priestorové videnie

Výskumný tím