Ukončenie projektu DiT4LL so stredoškolákmi z Banskej Bystrice

Na ústave sme ukončili riešenie medzinárodného vzdelávacieho projektu DiT4LL. Jeho účastníci z Banskej Bystrice si prevzali ocenenia a absolvovali exkurziu na fakulte.

V polovici júna sa uskutočnilo stretnutie účastníkov medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ DiT4LL. Cieľom stretnutia bolo v prvom rade vyhodnotenie testovania výstupov projektu, ktorými sú moderné vzdelávacie materiály určené pre stredné školy na podporu výučby viacerých tém z oblasti moderných technológií. Súčasťou vyhodnotenia bolo aj udeľovanie cien pre najlepších študentov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, ktorí nielen pomáhali s testovaním materiálov, ale zároveň súťažili o najlepšie výsledky.

Vyhodnotenie projektu

Stretnutia sa zúčastnili aj koordinátor projektu na Slovensku prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD., riaditeľ ÚMIKT doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a prodekanka FEI STU pre bakalárske štúdium RNDr. Soňa Kotorová, PhD. Prof. Podhradský zhodnotil výsledky riešenia projektu, pričom vyzdvihol aktívnu účasť a spoluprácu stredných škôl na Slovensku na čele so SOŠ IT vo vzdelávacích projektoch, ktoré im sprístupňujú najnovšie poznatky v modernej multimediálnej forme. Doc. Vargic predstavil Ústav multimediálnych IKT a široké zameranie, ktoré ponúka svojim študentom. Pani prodekanka Kotorová následne zvýraznila výhody a možnosti, ktoré študentom ponúka Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Exkurzia na ústave i fakulte

Súčasťou návštevy Bystričanov bola zároveň exkurzia na ÚMIKT a následne viacerých priestorov FEI STU, ktorú zakončili spoločným obedom. V rámci predstavenia ústavu študenti absolvovali prezentácie laboratórií a výskumných tém, ktorým sa venujeme, medzi iným laboratória virtuálnej a rozšírenej reality (VR Lab), inteligentnej miestnosti (Smart Room), laboratórium softvérového rádia a prezentáciu sieťových technológií MikroTik.

Po ústave nasledovala prehliadka priestorov FEI STU, ktorá sa nezameriavala len na študijné priestory, ale študentom sme ukázali najnovšie serverové riešenia chrbticovej infraštruktúry fakulty.

O DiT4LL

DiT4LL je ďalším v sérii vzdelávacích projektov Erasmus+, ktorých sa aktívne zúčastňujeme už niekoľko rokov. V rámci týchto projektov vytvárame vzdelávacie platformy pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti vedeckých a technických vied.

Viac o projekte DiT4LL

V rámci DiT4LL vzniklo osem materiálov tematicky zameraných na moderné multimédiá a virtuálnu realitu, internetovú bezpečnosť, virtualizáciu, ale aj zelené zdroje energie alebo smart energetickú sieť. Všetky vzniknuté materiály sú dostupné vo viacerých európskych jazykov pre všetkých študentov na Slovensku i v zahraničí. Materiály zároveň vznikli nielen ako pasívne učebnice, ale aj ako interaktívne kurzy s testovaním a hodnotením kvality vzdelávania.

Všetky materiály

Interaktívne kurzy