Tag predmetu: letný semester

Diplomová práca

Cieľom štátnej skúšky je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť…

Diplomový projekt 2

Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej…

Tímový projekt 2

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…

Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

Študent sa oboznámi s vlastnosťami mobilných kanálov, základnými parametrami a typmi antén používaných v bezdrôtových sieťach, krátkodosahovými bezdrôtovými technológiami ako aj so základnými aspektmi projektovania bezdrôtových sietí. Predmet nadväzuje na predmety Digitálne komunikácie I. Digitálne komunikácie II. Stručná osnova predmetu Základné aspekty šírenia sa bezdrôtových signálov v zemskej atmosfére a…

Metódy klasifikácie a rozhodovania

Úspešný študent bude v primeranej miere poznať teoretické pozadie a prakticky vedieť použiť nasledovné metódy a postupy: PCA, LDA, GMM, NN, ES, KNN, rozhodovacie stromy, Bayesov klasifikátor pre 2 a viac tried, ML a MAP postupy pre odhad parametrov funkcií. Stručná osnova predmetu Úvod do pravdepodobnosti: udalosti, spojite a diskrétne…

Koncepty, architektúry a protokoly NGN

Predmet poskytuje znalosti z problematiky telekomunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb; orientuje sa na problematiku digitálnych terminálov vrátane IP; pozornosť je venovaná softvérovým otvoreným komunikačným platformám – Asterisk; uceleným spôsobom je uvedená problematika VoIP; uvedené sú protokoly RTP, MGCP, H.323, SIP, H.248, Sigtran; posudzovanie kvality hlasu vo VoIP; kvalita služby,…

Číslicové spracovanie signálov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď. Stručná osnova predmetu Základné princípy DSP DFT a jej význam pre…