Tag predmetu: zimný semester

Siete budúcnosti

Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií. Stručná osnova predmetu Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do…

Riadenie telekomunikačných sietí

Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér – agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o…

Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

Študenti získajú vedomosti: o Hilbertovych priestoroch, waveletovej transformácii (WT), realizácii WT bankou filtrov, štruktúrovaných spektrásh, aplikáciách WT – redukcia šumu, kompresia, JPEG 2000, waveletoch v počítačovej grafike. Budú vedieť, čo sú regióny záujmu a význačnosť v obraze. Získavú vedomosti o aritmetickom kódovaní, CABAC, video objektoch, videoanalytike, kódovaní Ultra HD, 360°…

Číslicové spracovanie reči

Cieľom predmetu je, aby študent nadobudol prehľad a porozumenie technológiám používaným v oblasti spracovania reči. Po úspešnom absolvovaní predmetu sa študent naučí špecifické vlastnosti rečových signálov v čase a frekvencií a bude schopný používať základné parametrizácie signálu na jeho analýzu ako: prechody nulou, autokorelácia,AMDF, banky filtrov, LPC model reči, MFCC…

Číslicové spracovanie obrazu

Študent získa poznatky o: ľudskom vizuálnom systéme, tvorbe digitálneho obrazu, analýze obrazu, zvyšovaníkvality obrazu, modifikácii kontrastu a dynamického rozsahu, ekvalizácii histogramu, vyhladzovaní šumu, morfológii, interpolácii, odhade pohybu, segmentácii statických a dynamických obrazov, rekonštrukcii obrazu, odhade degradácie, redukcii aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcii rozostrenia. Metódy dokáže implementovať. Stručná osnova…

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Predmet sa zaoberá prehľadom kryptografických systémov, sieťovou bezpečnosťou, bezpečnostnými protokolmi, bezpečnosťou počítačových sietí a informačných systémov, bezpečnosťou sietí NGN, sietí IMS, A-IMS a cloud computingu, bezpečnosťou bezdrôtových sietí, bezpečnosťou mobilných sietí, bezpečnosťou sietí MANET a VANET a bezpečnosťou služieb a aplikácií. Stručná osnova predmetu Základné pojmy bezpečnosti, kryptografické systémy Sieťová…

Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí

Študent sa oboznámi so súčasným stavom a perspektívami mobilných systémov LTE, LTE-A a LTE-A Pro, s klasifikáciou týchto systémov ako aj so základnými‚ systémovými parametrami. Ťažisko predmetu spočíva v princípoch riešenia architektúr mobilných systémov a sietí LTE, LTE-A, LTE-A Pro a 5G. Predmet nadväzuje na predmety Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí…

Aplikácie smart terminálov

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s mobilnými/smart terminálmi a štandardmi a protokolmi pre moderné IoT siete. Druhou tematickou oblasťou sú algoritmy a metódy spracovania signálov používané v moderných mobilných komunikačných zariadeniach. Okrem teoretickej prípravy získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých Java aplikácií na…

Diplomový projekt 1

Študent ovláda metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukazuje schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Študent získa hlboké vedomosti v oblasti zvolenej témy.…

Tímový projekt 1

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…

Optokomunikačné systémy a siete

Študent získa potrebné vedomosti pre úspešnú implementáciu optických komunikačných systémov a sietí v rôznych oblastiach konvergovaných telekomunikačných riešení NGN. Študent dokáže analyzovať prenosové vlastnosti optických vlákien a rôznych optických komponentov a optických zosilňovačov v linkovom a sieťovom zapojení. Študent má znalosti o možnostiach multiplexovania signálov v optokomunikačných systémoch, predovšetkým multiplexnej…

Bezdrôtové komunikácie

Predmet umožňuje pochopiť základné princípy disciplíny Bezdrôtové komunikácie, ktorej znalosť dnes tvorí nutný predpoklad pre pochopenie a realizáciu bezdrôtových systémov a sietí. Tieto tvoria podstatnú súčasť celej ICT infraštruktúry. (Cloud, IoT, IIoT, bunkové siete atď.) Hlavným úsilím v tejto oblasti je snaha o zvýšenie priepustnosti bezdrôtových komunikačných systémov a sietí…