Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

  Študent sa oboznámi s vlastnosťami mobilných kanálov, základnými parametrami a typmi antén používaných v bezdrôtových sieťach, krátkodosahovými bezdrôtovými technológiami ako aj so základnými aspektmi projektovania bezdrôtových sietí.

  Predmet nadväzuje na predmety
  Digitálne komunikácie I.
  Digitálne komunikácie II.

  Stručná osnova predmetu

  1. Základné aspekty šírenia sa bezdrôtových signálov v zemskej atmosfére a voľnom priestore.
  2. Princíp šírenia sa elmg vĺn v prostredí.
  3. Vlastnosti a popis mobilných kanálov.
  4. Metódy potlačenia efektov vyvolaných kanálmi s únikmi.
  5. Antény a ich základné parametre.
  6. Rozpočet linky (Link budget).
  7. Problematika šírenia sa RF signálu v budovách a uzavretých priestoroch.
  8. Problematika šírenia sa RF signálu v blízkosti zemského povrchu.
  9. Úniky a charakteristiky viaccestného šírenia.
  10. Útlm spôsobený zrážkami v pásme milimetrových vĺn.
  11. Satelitné komunikácie.
  12. RF bezpečnosť.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Pripustenie ku skúške: maximálne 2 ospravedlnené neúčasti s lekárskym potvrdením.
  • Skúška: Pre úspešné absolvovanie predmetu musí študent získať min.56b spolu s bodmi, ktoré získal za aktívnu účasť na cvičeniach. Skúška je kombinovaná.
  • Prednášky a cvičenia budú realizované online formou. Prístup na prednášky a cvičenia bude možný len cez platformu G Suite: https://gluu.cvt.stuba.sk/oxauth/login.htm . Teda prístup budú mať len študenti prihlásení z ich oficiálneho univerzitného G Suit konta. Iný prístup nebude umožnený.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Hac, A.: Wireless sensor network design, John Wiley & Sons, 2003
  • Hunt, V. D., Puglia, A., Puglia, M.: RFID a guide to radio frequency identification, John Wiley & Sons, 2007
  • Roshan, P., Leary, J.: 802.11 Wireless LAN fundamentals, Cisco Press, 2004
  • Seybold, J. S.: Introduction to RF propagation, John Wiley & Sons, 2005