Príďte na habilitačnú prednášku Ing. Tomáša Páleníka, PhD.

Práca, ktorú bude Ing. Páleník prezentovať, sa zaoberá analýzou špecifickej skupiny lineárnych blokových kódov, známych ako kódy s nízkou hustotou kontrolnej matice (Low Density Parity Check – LDPC), približujúcich sa Shannonom odvodenej kapacite kanála, ako aj ich využitiu v komunikačnom systéme. V práci je popísaný vývoj výskumnej práce autora, ktorý popisuje evolúciu smerujúcu od využitia mäkkého (Soft Input Soft Output – SISO) dekodéra pre zlepšenie procesu ekvalizácie v kanáli s viaccestným šírením, cez modifikácie blokových kódov všeobecne, s dôrazom na prakticky využívané LDPC kódy, až po pridanie doplňujúcich vlastností pre vysporiadanie sa s obmedzeniami na postupnosť možných prenášaných symbolov v komunikačnom kanály.

V úvode práce sú popísané aktuálne komunikačné štandardy, v ktorých sa LDPC kódy využívajú. Ďalej práca približuje rôzne grafové algoritmy dekódovania LDPC kódov a opisuje implementácie kódera a dekodéra, implementované autorom, a prináša aj kvantitatívne porovnanie ich priepustnosti s existujúcimi inými dostupnými implementáciami.