Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí

  Študent sa oboznámi so súčasným stavom a perspektívami mobilných systémov LTE, LTE-A a LTE-A Pro, s klasifikáciou týchto systémov ako aj so základnými‚ systémovými parametrami. Ťažisko predmetu spočíva v princípoch riešenia architektúr mobilných systémov a sietí LTE, LTE-A, LTE-A Pro a 5G.

  Predmet nadväzuje na predmety
  Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí
  Digitálne komunikácie II
  Bezdrôtové komunikácie

  Stručná osnova predmetu

  1. Úvod, história a prehľad mobilných systémov 0G až 5G.
  2. Technológia OFDM.
  3. Vysokorýchlostný dátový prenos v mobilných komunikačných systémoch
  4. Architektúra LTE: 3GPP Release 8.
  5. Architektúra LTE: 3GPP Release 8.
  6. Architektúra LTE: 3GPP Release 8.
  7. Architektúra LTE: 3GPP Release 9.
  8. Architektúra LTE: 3GPP Release 10 – LTE-A.
  9. Architektúra LTE: 3GPP Release 11 – LTE-A.
  10. Architektúra LTE: 3GPP Release 12 – LTE-A.
  11. Architektúra LTE: 3GPP Release 13 – LTE-A Pro.
  12. Architektúra LTE: 3GPP Release 14 – začiatok 5G, Release 15, 16, a perspektívy ďalšieho vývoja – Release 17,18.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Podmienky pre pripustenie ku skúške:maximálne 2 ospravedlnené neúčasti s lekárskym potvrdením.
  • Pre úspešné absolvovanie predmetu musí študent získať min.56b spolu s bodmi, ktoré získal za aktívnu účasť na cvičeniach. Skúška je kombinovaná.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Dahlman, E., Parkvall, S.: 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology, Elsevier, 2020
  • Dahlman, E., Parkvall, S., Skold J.: 4G, LTE-Advanced Pro and The Road to 5G, Elsevier, 2016
  • Dahlman, E., Parkvall, S., Skold, J.: 4G LTE/LTE – advanced for mobile broadband, Elsevier, 2011