Bezdrôtové komunikácie

  Predmet umožňuje pochopiť základné princípy disciplíny Bezdrôtové komunikácie, ktorej znalosť dnes tvorí nutný predpoklad pre pochopenie a realizáciu bezdrôtových systémov a sietí. Tieto tvoria podstatnú súčasť celej ICT infraštruktúry. (Cloud, IoT, IIoT, bunkové siete atď.) Hlavným úsilím v tejto oblasti je snaha o zvýšenie priepustnosti bezdrôtových komunikačných systémov a sietí pri súčasnom plnení požiadaviek na kvalitu služieb, vyjadrenú najmä prostredníctvom BER, oneskorenia, spoľahlivosti, bezpečnosti, férovosti a ďalších kritérií. Tento predmet je základom pre štúdium 5G a 6G sietí a nasledujúcich predmetov ako napríklad Architektúra bezdrôtových 4G a 5G sietí. Získané poznatky však môžu byť aplikované v širokom rozsahu v pokročilých komunikačných systémoch a sieťach.

  Predmet nadväzuje na predmety: 
  Digitálna gramotnosť
  Digitálne komunikácie I
  Digitálne komunikácie II

  Stručná osnova predmetu

  1. Význam bezdrôtovej komunikácie (BK), Bezdrôtové kanály kozmický a pozemské, význam diverzity pre BK.
  2. Diverzita v časovej oblasti, teoretické základy aktuálneho spôsobu kódovania a dekódovania pre BK.
  3. Diverzita v časovej oblasti: Kódovanie a dekódovanie pre BK v 5G.
  4. Diverzita v časovej oblasti: Kódovanie a dekódovanie pre BK v 4G.
  5. Diverzita v časovej oblasti: Kódovanie a dekódovanie pre BK v 3G.
  6. Diverzita vo frekvenčnej oblasti: Techniky s rozprestretým spektrom.
  7. Diverzita vo frekvenčnej oblasti: – CDMA.
  8. Diverzita v priestore: Techniky typu MIMO, Techniky priestorového multiplexovania.
  9. OFDM.
  10. Skúmané techniky pre 6G rúcajúce doterajšie paradigmy – kódovanie v sieti.
  11. Skúmané techniky pre 6G rúcajúce doterajšie paradigmy – zarovnávanie interferencie (neortogonálny prístup).
  12. Ďalšie skúmané techniky pre 6G Ďalšie techniky rúcajúce doterajšie paradigmy plný duplex.

  Podmienky absolvovania

  • Podmienky na absolvovanie predmetu je splnenie požiadaviek na pripustenie ku skúške na dokumentovom serveri v AIS a úspešné vykonanie písomnej skúšky.
  • Podmienkou pripustenie ku skúške je účasť na prednáškach a na cvičeniach.
  • Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.

  Odporúčaná literatúra

  Základné:

  • VANEK, M. – FARKAŠ, P. Dekódovanie kódov LDPC vybranými metódami. Diplomová práca. Bratislava : FEI STU, 2008. 62 s.
  • JANVARS, T. – FARKAŠ, P. Príspevok k metódam dekódovania samoopravných kódov: dát. obahajoby 2.7.2018, č.ved. odb. 5-2-15. Dizertačná práca. 2018. 89 s.

  Odporúčaná:

  • IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/ (pozor full-text prístup len zo siete FEI STU)
  • Jr., R. W. Heath Jr., A., Lozano, Foundations of MIMO Communication, Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2019, 800 s.
  • Randy L. Haupt: Wireless Communications Systems, IEEE Press & John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, 2020, 464 s.