Kategória predmetu: Bc. 2. ročník

Zobrazených 1-9 z 9 výsledkov

IPv6 a Internet vecí

Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s Internetom vecí a nástupom rodiny protokolov spojených s protokolom IPv6 a technológií zabezpečujúcich interoperabilitu so staršími technológiami. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých sieťových aplikácií v jazyku Python a konfigurácii aktívnych sieťových…

Prístupové siete

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…

Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…

Digitálne komunikácie 1

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…

Tvorba softvéru v IKT

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…

Operačné systémy a databázy

Predmet pokrýva problematiku operačného systému Linux, jeho komponentov a správy prostredníctvom skriptovacieho jazyka bash s odvolávaním sa na OS Windows, Command Prompt a PowerShell. Nadobudnuté vedomosti umožňujú základnú správu OS a automatizáciu úloh pomocou bash. Druhá časť predmetu je zameraná na jazyk SQL a prevádzku databázových systémov a ich porovnanie.…

Komunikačné a informačné siete

Cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky počítačových sietí, oboznámiť ich so základným pojmovým aparátom v uvedenej oblasti a jeho aplikáciou pri riešení praktických problémov v počítačových sieťach najmä v kontexte sieťových modelov ISO/OSI a TCP/IP. Dôraz je kladený na linkovú, sieťovú a transportnú vrstvu, konkrétne technológie Ethernet a protokol…

Analógové a číslicové spracovanie signálov 2

Cieľ predmetu Náplňou predmetu je spracovanie analógových a diskrétnych signálov s dôrazom na filtráciu. Sú obsiahnuté lineárne konečné a časovo invariantné sústavy v analógovej oblasti (LAKI) a diskrétnej oblasti (LDKI), základné vlastnosti, systémové charakteristiky a vybrané metódy spracovania v časovej a vo frekvenčnej oblasti z hľadiska analýzy a syntézy analógových a digitálnych filtrov. Plán prednášok Prenosová funkcia LAKI systému, vlastnosti, diferenciálna…

Analógové a číslicové spracovanie signálov 1

Cieľ predmetu Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí o analógových a diskrétnych signáloch v časovej oblasti a ich reprezentácia v oblasti ortogonálnych transformácií. Zároveň predmet vytvára systémový pohľad na spracovanie signálov LSKI a LDKI systémami. Info v AIS Plán prednášok Kategorizácia signálov (spojité v čase/v hodnote, diskrétne v čase/v hodnote,…