Kategória predmetu: Ing. 1. ročník

Zobrazených 1-10 z 10 výsledkov
Avater Image

Tímový projekt 2

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…
Avater Image

Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

Študent sa oboznámi s vlastnosťami mobilných kanálov, základnými parametrami a typmi antén používaných v bezdrôtových sieťach, krátkodosahovými bezdrôtovými technológiami ako aj so základnými aspektmi projektovania bezdrôtových sietí. Predmet nadväzuje na predmety Digitálne komunikácie I. Digitálne komunikácie II. Stručná osnova predmetu Základné aspekty šírenia sa bezdrôtových signálov v zemskej atmosfére a…
Avater Image

Metódy klasifikácie a rozhodovania

Úspešný študent bude v primeranej miere poznať teoretické pozadie a prakticky vedieť použiť nasledovné metódy a postupy: PCA, LDA, GMM, NN, ES, KNN, rozhodovacie stromy, Bayesov klasifikátor pre 2 a viac tried, ML a MAP postupy pre odhad parametrov funkcií. Stručná osnova predmetu Úvod do pravdepodobnosti: udalosti, spojite a diskrétne…
Avater Image

Koncepty, architektúry a protokoly NGN

Predmet poskytuje znalosti z problematiky telekomunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb; orientuje sa na problematiku digitálnych terminálov vrátane IP; pozornosť je venovaná softvérovým otvoreným komunikačným platformám – Asterisk; uceleným spôsobom je uvedená problematika VoIP; uvedené sú protokoly RTP, MGCP, H.323, SIP, H.248, Sigtran; posudzovanie kvality hlasu vo VoIP; kvalita služby,…
Avater Image

Číslicové spracovanie signálov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď. Stručná osnova predmetu Základné princípy DSP DFT a jej význam pre…