Kategória predmetu: Ing. 1. ročník

Zobrazených 1-10 z 10 výsledkov

Tímový projekt 2

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…

Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

Študent sa oboznámi s vlastnosťami mobilných kanálov, základnými parametrami a typmi antén používaných v bezdrôtových sieťach, krátkodosahovými bezdrôtovými technológiami ako aj so základnými aspektmi projektovania bezdrôtových sietí. Predmet nadväzuje na predmety Digitálne komunikácie I. Digitálne komunikácie II. Stručná osnova predmetu Základné aspekty šírenia sa bezdrôtových signálov v zemskej atmosfére a…

Metódy klasifikácie a rozhodovania

Úspešný študent bude v primeranej miere poznať teoretické pozadie a prakticky vedieť použiť nasledovné metódy a postupy: PCA, LDA, GMM, NN, ES, KNN, rozhodovacie stromy, Bayesov klasifikátor pre 2 a viac tried, ML a MAP postupy pre odhad parametrov funkcií. Stručná osnova predmetu Úvod do pravdepodobnosti: udalosti, spojite a diskrétne…

Koncepty, architektúry a protokoly NGN

Predmet poskytuje znalosti z problematiky telekomunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb; orientuje sa na problematiku digitálnych terminálov vrátane IP; pozornosť je venovaná softvérovým otvoreným komunikačným platformám – Asterisk; uceleným spôsobom je uvedená problematika VoIP; uvedené sú protokoly RTP, MGCP, H.323, SIP, H.248, Sigtran; posudzovanie kvality hlasu vo VoIP; kvalita služby,…

Číslicové spracovanie signálov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď. Stručná osnova predmetu Základné princípy DSP DFT a jej význam pre…

Tímový projekt 1

Študent vie pracovať v tíme a je pripravený pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študent je schopný dorozumieť sa s ostatnými členmi tímu, vedia si rozdeliť úlohy, vzájomne sa kontrolovať pri plnení úloh, dodržať časový harmonogram čiastkových úloh, ako aj celého projektu. Študenti si vedia zorganizovať pravidelné konštruktívne stretnutia,…

Optokomunikačné systémy a siete

Študent získa potrebné vedomosti pre úspešnú implementáciu optických komunikačných systémov a sietí v rôznych oblastiach konvergovaných telekomunikačných riešení NGN. Študent dokáže analyzovať prenosové vlastnosti optických vlákien a rôznych optických komponentov a optických zosilňovačov v linkovom a sieťovom zapojení. Študent má znalosti o možnostiach multiplexovania signálov v optokomunikačných systémoch, predovšetkým multiplexnej…

Kódovanie a prenos videa

Študent získa vedomosti: o charakteristikách videa, transformačnom kódovaní, odhade pohybu, detekcii ostrého strihu, škálovateľnosti, štandardov pre kódovanie videa, distribúcii videa – DVB, IPTV, metrikách hodnotenia kvality videa, štandardoch pre subjektívne a objektívne hodnotenie kvality videa. Dokáže navrhnúť reálny systém pre retransmisiu videa. Stručná osnova predmetu Kódy s variabilnou dĺžkou slova.…

Bezdrôtové komunikácie

Predmet umožňuje pochopiť základné princípy disciplíny Bezdrôtové komunikácie, ktorej znalosť dnes tvorí nutný predpoklad pre pochopenie a realizáciu bezdrôtových systémov a sietí. Tieto tvoria podstatnú súčasť celej ICT infraštruktúry. (Cloud, IoT, IIoT, bunkové siete atď.) Hlavným úsilím v tejto oblasti je snaha o zvýšenie priepustnosti bezdrôtových komunikačných systémov a sietí…

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Stručná osnova: Predmet je určený na oboznámenie sa študentov s bezpečnosťou komunikačných sietí a služieb, informačných systémov, so šifrovacími metódami a algoritmami a fyzickou bezpečnosťou sietí a systémov.