Kategória predmetu: Bc. 3. ročník

Zobrazených 1-10 z 10 výsledkov

Bakalárska záverečná práca

Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.

Multimediálne služby a aplikácie

Cieľ predmetu Študent spozná základné špecifiká systémov a služieb pre multimédiá a ich zložky, ich architektúry a vlastnosti a vybrané časti systémov sa naučí realizovať. Študent získa vedomosti a praktické zručnosti pre kombinované aj jednotlivé zložky multimédií ako audio, statický obraz, video, text, animácia, vektorová a rastrová grafika. Je pri…

Širokopásmové systémy a siete

Cieľ predmetu Predmet poskytuje znalosti princípov spojovania, konštrukcie telekomunikačných a sieťových zariadení a architektúr moderných spojovo orientovaných paketových sietí. Pokrýva všetky spôsoby elektronického aj fotonického spojovania využívané v sieťach LAN, MAN a WAN. Stručná osnova predmetu: Úvod do problematiky širokopásmových sietí. Požiadavky na širokopásmové spojovanie. Sériové spojovanie, aplikácie v LAN…

Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí

Cieľ predmetu Študent sa oboznámi so špecifikami kanálov v bezdrôtových a mobilných sieťach: WLAN, 1G, 2G, 3G, 3,5G, klasifikáciami týchto sietí ako aj s princípmi riešenia architektúr mobilných sietí 2G, 2.5G, 3G a 3.5G. Predmet nadväzuje na predmety: Digitálne komunikácie 1 a 2. V rámci cvičení budú mať študenti možnosť…

Siete novej generácie

Cieľ predmetu Predmet komplexne uvádza problematiku prepojovacích systémov a sietí s orientáciou na NGN; definuje pojem VTS; uvádza princípy prepojovania pre oblasť TDM aj IP; uvádza problematiku terminálov; zaoberá sa číslovaním a prenositeľnosťou čísiel; rieši tvorbu prepojovacích polí a spôsoby riadenia komunikačných systémov; orientuje sa na riešenie rozhraní a protokoly…

Spracovanie multimédií

Cieľ predmetu Študent získa základné vedomosti z oblasti spracovania multimediálnych signálov. Spozná základné typy multimediálnych signálov a ich špecifiká. Naučí sa používať metódy na spracovanie a analýzu multimédií. Na základe toho dokáže analyzovať ich časové, spektrálne a energetické vlastnosti. Získa prehľad o základných o rôznych formách spracovania multimédií a ich…

Prenosové systémy a siete

Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných…

Digitálne komunikácie 2

Cieľ predmetu Predmet umožňuje študentom pochopiť a aplikovať ďalšie základné a pokročilejšie princípy disciplíny Digitálne komunikácie, ktoré neboli preberané v predmete Digitálne komunikácie 1. Menovite optimálny prijímač v AWGN kanáli, číslicové modulácie, konvolučné kódy. Tento predmet je základom pre štúdium nasledujúcich predmetov: IPv6 a Internet vecí, Bezdrôtové komunikácie, Architektúra bezdrôtových…

Bakalársky projekt 2

Cieľ predmetu Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Stručná osnova: Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia riešenia projektu. Ústna…

Bakalársky projekt 1

Cieľ predmetu Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Info v AIS Stručná osnova predmetu: Analýza problému. Získavanie informácií a…