Kategória predmetu: Ing. 2. ročník

Zobrazených 1-11 z 11 výsledkov

Siete budúcnosti

Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií. Stručná osnova predmetu Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do…

Riadenie telekomunikačných sietí

Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér – agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o…

Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

Študenti získajú vedomosti: o Hilbertovych priestoroch, waveletovej transformácii (WT), realizácii WT bankou filtrov, štruktúrovaných spektrásh, aplikáciách WT – redukcia šumu, kompresia, JPEG 2000, waveletoch v počítačovej grafike. Budú vedieť, čo sú regióny záujmu a význačnosť v obraze. Získavú vedomosti o aritmetickom kódovaní, CABAC, video objektoch, videoanalytike, kódovaní Ultra HD, 360°…

Číslicové spracovanie reči

Cieľom predmetu je, aby študent nadobudol prehľad a porozumenie technológiám používaným v oblasti spracovania reči. Po úspešnom absolvovaní predmetu sa študent naučí špecifické vlastnosti rečových signálov v čase a frekvencií a bude schopný používať základné parametrizácie signálu na jeho analýzu ako: prechody nulou, autokorelácia,AMDF, banky filtrov, LPC model reči, MFCC…

Číslicové spracovanie obrazu

Študent získa poznatky o: ľudskom vizuálnom systéme, tvorbe digitálneho obrazu, analýze obrazu, zvyšovaníkvality obrazu, modifikácii kontrastu a dynamického rozsahu, ekvalizácii histogramu, vyhladzovaní šumu, morfológii, interpolácii, odhade pohybu, segmentácii statických a dynamických obrazov, rekonštrukcii obrazu, odhade degradácie, redukcii aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcii rozostrenia. Metódy dokáže implementovať. Stručná osnova…

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Predmet sa zaoberá prehľadom kryptografických systémov, sieťovou bezpečnosťou, bezpečnostnými protokolmi, bezpečnosťou počítačových sietí a informačných systémov, bezpečnosťou sietí NGN, sietí IMS, A-IMS a cloud computingu, bezpečnosťou bezdrôtových sietí, bezpečnosťou mobilných sietí, bezpečnosťou sietí MANET a VANET a bezpečnosťou služieb a aplikácií. Stručná osnova predmetu Základné pojmy bezpečnosti, kryptografické systémy Sieťová…

Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí

Študent sa oboznámi so súčasným stavom a perspektívami mobilných systémov LTE, LTE-A a LTE-A Pro, s klasifikáciou týchto systémov ako aj so základnými‚ systémovými parametrami. Ťažisko predmetu spočíva v princípoch riešenia architektúr mobilných systémov a sietí LTE, LTE-A, LTE-A Pro a 5G. Predmet nadväzuje na predmety Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí…

Aplikácie smart terminálov

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími technologickými trendmi spojenými s mobilnými/smart terminálmi a štandardmi a protokolmi pre moderné IoT siete. Druhou tematickou oblasťou sú algoritmy a metódy spracovania signálov používané v moderných mobilných komunikačných zariadeniach. Okrem teoretickej prípravy získajú študenti aj praktické skúsenosti pri programovaní jednoduchých Java aplikácií na…

Diplomová práca

Cieľom štátnej skúšky je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť…

Diplomový projekt 2

Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej…

Diplomový projekt 1

Študent ovláda metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukazuje schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Študent získa hlboké vedomosti v oblasti zvolenej témy.…